• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację
na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej,
związanych z zapobieganiem i likwidacją jej skutków przewidzianych do realizacji w 2023 r.

(zgodnie z § 6 ust. ust. 2 pkt 6a „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie) realizowanych w 2023 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu zadań na wypadek klęski żywiołowej, przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z zapobieganiem jej skutkom.


Termin naboru wniosków określa się od 20.09.2023 r. do 29.09.2023 r.

Warunki naboru:

 1. Wnioski należy składać:

  osobiście w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

  lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów,

  lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
  • dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),

  • dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 t.j. z późn. zm),

  • dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 3. Budżet naboru wynosi: 499.000,00 zł w formie dotacji.

 4. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

 5. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

 6. Koszty objęte dofinansowaniem: zakup i dostawa środków trwałych służących zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych.

 7. Forma dofinansowania: dotacja do 80% kosztów zadania, nie więcej niż 100.000,00 zł.

 8. Zasady dofinansowania określone zostały w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

 9. Termin zakończenia zadania nie powinien być późniejszy niż 10.11.2023 r. (termin zakończenia zadania rozumiany jako data sporządzenia Protokołu odbioru od Wykonawcy).

 10. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2023.

 11. Wnioski należy składać na formularzu W- środki trwałe JST, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

02. Załącznik nr 1 do wniosku harmonogram finansowo-rzeczowy

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności