MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Biura WFOŚiGW w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9, chyba że postanowienia właściwych Programów/Regulaminów dotyczących naborów stanowią inaczej.