• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2024 poz. 54)  jako samorządowa  osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14  ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz.1270).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu  określa  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z  dnia 
13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (t.j. Dz.U.2023 poz.1861 z późn.zm.) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi  w  rozumieniu  ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. Dz.U.2023.1605
z późn.zm.)
.


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności