• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłasza uzupełniający nabór zamknięty wniosków w ramach Programu Priorytetowego
"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych"
na rok 2023 dla OSP Futoma

 1. Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in.:
  1. nowych samochodów specjalistycznych dla potrzeb ratownictwa górskiego i wodnego lub ratowniczo-gaśniczych, w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
  2. nowego (nieużywanego) sprzętu specjalistycznego wyprodukowanego nie później niż w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok jego zakupu.

 2. Program realizowany jest w latach 2018-2025 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

 3. Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru od dnia 01.01.2023 r. do dnia 29.12.2023 r z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 4. Dofinansowaniu podlegać będą - dokonane przez wskazane podmioty - zakupy sprzętu określonego w Zestawieniu sprzętu przewidzianego do zakupu w 2023 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r., który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 5. Budżet Programu w roku 2023 wynosi:
  1. 14.722.000,00 zł ze środków NFOŚiGW
  2. 150.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

 6. Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do:
  1. do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.
  2. do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie, w kwocie nie mniejszej niż 150 tys. zł dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z gmin, których Wskaźnik G (wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej) jest nie większy niż 800 zł,
  Koszt kwalifikowany przedsięwzięć, o których mowa w pkt 4.2 a) i b) nie może być mniejszy niż 200 tys. zł.

 7. Wniosek wraz z załącznikami należy składać przez platformę ePUAP, lub dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:
  Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów,
  ul. Zygmuntowska 9
  w terminie od dnia 14.09.2023 r. do dnia 15.09.2023 r.

 8. Dla wniosków składanych drogą pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.

 9. Wnioski należy składać na formularzu W-specjalistyczny sprzęt, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

2. Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2023 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW

3. Wzór wniosku o dofinansowanie W-specjalistyczny sprzęt

4. Wzór umowy dotacji

5. Wzór wniosku o płatność - zał. do umowy

6. Wzór oświadczenia o wyborze wykonawcy zadania - zał. do umowy

7. Oznakowanie-wzór tablicy informacyjnej

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności