• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia  Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii"

 1. Cel Programu
  1. Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  2. Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 1000 osób, w tym min. 100 osób to działania bezpośredniej edukacji.
  3. Definicję działań bezpośredniej i pośredniej edukacji określa Program priorytetowy.

 2. Forma i intensywność dofinansowania oraz budżet naboru
  1. Nabór obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji do100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z tym że maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 8.000,00 zł.
  2. Budżet naboru wynosi 912.000,00 zł.

 3. Termin naboru i sposób składania wniosku
  1. Termin naboru wniosków obowiązuje od dnia 27.07.2023 r. do dnia 22.09.2023 r.
  2. Sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru wniosków.

 4. Beneficjenci Programu

  Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadając osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową np. powiaty, gminy, stowarzyszenia.

 5. Rodzaje przedsięwzięć

  Dofinansowaniu podlegać będą działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy - wydarzenia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z informowaniem o nich i ich promocją.

 6. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji przedsięwzięć
  1. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.
  2. Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego; koszty muszą mieć charakter faktycznych przepływów finansowych.
  3. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia powinny być zgodne z poniżej wyszczególnionymi kosztami:

   1. koszty wydarzeń edukacyjnych (np. imprez, pikników, festiwali ekologicznych)
    • koszty wynajmu sprzętu, nagłośnienia, sceny, stoisk oraz hal namiotowych lub namiotów z przeznaczeniem na działania edukacyjne o tematyce związanej z przeciwdziałaniem emisjom, odnawialnymi źródłami energii i niskoemisyjnym transportem, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i gospodarką wodną, osoby prowadzącej, animatorów; koszty spektaklu/występu o tematyce wskazanej powyżej;
    • koszty pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych w trakcie wydarzenia;
    • koszt zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów prowadzonych w trakcie wydarzenia;
    • koszt zakupu nagród i upominków w konkursach prowadzonych w trakcie wydarzenia (wydawnictwa, artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowo-turystyczny, fotograficzny, sadzonki roślin, drobny sprzęt elektroniczny i optyczny, gry dydaktyczne, statuetki, dyplomy lub inne uzgodnione z WFOŚiGW).

   2. Koszty informacji i promocji przedsięwzięcia
    Koszty związane z informowaniem o projekcie oraz promocją działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia, zachęcającymi do udziału w tychże działaniach, a także informującymi o ich rezultatach w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a także koszty zakupu/opracowania/produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych we wspomnianym zakresie. Koszty te mogą dotyczyć jedynie promocji przedsięwzięcia i jego efektów, a nie ogólnej działalności Beneficjenta bądź innych podmiotów. Wysokość kosztów informacji i promocji w sumie nie może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowanych projektu.

  4. Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 27.07.2023 r. do 31.05.2024 r.
  5. Datą rozpoczęcia zadania jest data pierwszego kosztu, który Wnioskodawca poniósł lub planuje ponieść w związku z realizacją zadania.
  6. Datą zakończenia zadania jest termin odbioru końcowego zadania lub data wystawienia ostatniej faktury dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia.

01. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

02. Regulamin naboru w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii"

03. Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz załącznikiem

03a. Wzór Harmonogramu finansowo-rzeczowego - stanowiący załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie

04. Wzór Umowy dotacji wraz z załącznikami

04a. Wzór Wniosku o płatność - stanowiący załącznik nr 1 do umowy dotacji

04b. Wzór Oświadczenia o wyborze wykonawcy zadania - stanowiący załącznik nr 2 do umowy dotacji

04c. Wzór Rozliczenia częściowego/końcowego dotacji - stanowiący załącznik nr 3 do umowy dotacji

05. Instrukcja oznakowania zadań realizowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności