• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór zamknięty wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”na rok 2021.

Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego.

Program realizowany jest w latach 2018-2025 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).

Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia w załączonym do naboru Zestawieniu sprzętu przewidzianego do zakupu w 2021 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r.

Budżet Programu w roku 2021 wynosi:

  • 4.810.000,00 zł ze środków NFOŚiGW
  • 200.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesyłać drogą pocztową:

w wersji papierowej na adres:
Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszów,
ul. Zygmuntowska 9

w terminie od dnia 01.06.2021 do dnia 08.06.2021 r. (data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej)

Program priorytetow

Zestawienie spręt inne podmiot

W-fsr część 1

2021 Procedura finansowanie służb ratowniczych część 1

Zestawienie sprzętu OS

Lista efektów środowiskowych

dok. do umowy.zip

dok. do wniosku.zip


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności