• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację

na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem jej skutkom

(zgodnie z § 6 ust. ust. 2 pkt 6 „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie) realizowanych w 2021 roku


Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu zadań na wypadek klęski żywiołowej, przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych z zapobieganiem jej skutkom.

Termin naboru wniosków określa się od 21.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

Warunki naboru:

 1. Wnioski należy przesyłać drogą pocztową w terminie określonym w naborze na adres siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35- 025 Rzeszów.
 2. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 w terminie naboru.
 3. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
 4. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.
 5. Koszty objęte dofinansowaniem: zakup i dostawa środków trwałych służących zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych.
 6. Forma dofinansowania: dotacja do 80% kosztów zadania, nie więcej niż 100.000,00 zł.
 7. Zasady dofinansowania określone zostały w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.
 8. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2021.
 9. Wnioski należy składać na formularzu W– środki trwałe jst, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. Formularz wniosku środki trwałe dla JST


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności