• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 26.04.2021 do dnia 07.05.2021 r. Wnioski należy składać przez portal ePUAP lub przesyłać drogą pocztową w terminie określonym w naborze na adres siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35-025 Rzeszów.
 2. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 w terminie naboru.
 3. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
 4. Wnioski złożone przed i po terminie naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Zasady dofinansowania określone zostały w § 4 „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.
 6. Termin wykonania zadań wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 4) ww. Zasad tj. obejmujących pielęgnację pomników przyrody oraz zabytkowych drzewostanów powinien być przewidziany poza okresem lęgowym ptaków.
 7. Budżet naboru wynosi 137.000,00 zł (w tym dotacja na cele inwestycyjne 0 zł, dotacja na cele bieżące 137.000,00 zł).
 8. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2021.
 9. Wnioski należy składać na formularzu W-OP, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W-OP.doc


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności