• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na rok 2019 Komponent I

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź. zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 9/2019 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 29 marca 2019r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:
Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 2014r., poz. 1800), na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
  Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia ( w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

 2. Terminy naborów wniosków
  Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 1 lipca 2019 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2019 roku. ( decyduje data wpływu wniosku).

  Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

  Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

 3. Na realizację zadań w ramach niniejszego naboru jest przeznaczona pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 200.000,- zł na 2019 rok.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy zapoznać się z następującymi dokumentami (umieszczonymi w sekcji załączniki):

 1. Regulamin naboru w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
  Wzory załączników do Regulaminu naboru:
  1.1 Załącznik nr 1 - Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji
  1.2 Załącznik nr 2 – Rozliczenie zadania
  1.3 Załącznik nr 3 – Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia

 2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie - W-18
  Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:
  2.1 Załącznik nr 2 – Umowa z wykonawcą
  2.2 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku możliwości podłączenia budynku do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
  2.3 Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości

1. Regulamin naboru w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d

1.1 Załącznik nr 1 do Regulaminu - Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji

1.2 Załącznik nr 2 do Regulaminu – Rozliczenie zadania

1.3 Załącznik nr 3 do Regulaminu – Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia

2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie – W-18

2.1 Załącznik nr 2 do wniosku – Umowa z wykonawcą

2.2 Załącznik nr 3 do wniosku - Oświadczenie o braku możliwości podłączenia budynku do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

2.3 Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności