• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie
w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”


1.  Cel Programu

1) Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i  kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2)  Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 1000 osób, w tym min. 100 osób
to działania bezpośredniej edukacji.

3)  Definicję działań bezpośredniej i pośredniej edukacji określa Program priorytetowy.


2.  Forma i intensywność dofinansowania oraz budżet naboru

1)  Nabór obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji do100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z tym
że maksymalna kwota dofinansowania na
jedno przedsięwzięcie wynosi 8.000,00 zł.
2)  Budżet naboru wynosi 345 289,05 zł.

3.  Termin naboru i sposób składania wniosku

1)  Termin naboru wniosków obowiązuje od dnia 22.07.2024 r. do dnia 09.08.2024 r.
2)  Sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru wniosków.
3)  Wnioskodawca (organów prowadzących szkołę/zespół szkół) może złożyć tylko jeden wniosek w ramach ogłoszonego naboru.

4.  Beneficjenci Programu

Beneficjentem końcowym są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową np. powiaty, gminy, stowarzyszenia.

5.  Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowaniu podlegać będą działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy tj. do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z informowaniem o nich i ich promocją:

- wydarzenia edukacyjne (np. imprezy, festiwale, wystawy, happeningi)
- warsztaty, szkolenia, zajęcia terenowe, konferencje oraz seminaria,
- konkursy i olimpiady,
- programy i kampanie edukacyjne,
- wydawnictwa drukowane.

6.  Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji przedsięwzięć

1)  Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.
2)  Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego; koszty muszą mieć charakter faktycznych przepływów finansowych.
3)  Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia powinny być zgodne z poniżej wyszczególnionymi kosztami:

a) koszty wydarzeń edukacyjnych (np. imprez, festiwali, wystaw, happeningów)

   • koszty wynajmu sprzętu, nagłośnienia, sceny, stoisk oraz hal namiotowych lub namiotów z przeznaczeniem na działania edukacyjne, osoby prowadzącej, animatorów, koszty spektaklu/występu o tematyce wskazanej w Programie Priorytetowym ;
   • koszty materiałów/pomocy dydaktycznych (opracowanie, zakup, druk/produkcja);
   • koszty pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia programów edukacyjnych i pokazów dydaktycznych;
   • koszt organizacji wystaw, w tym koszt wynajmu przestrzeni (o ile Wnioskodawca nie posiada przestrzeni własnej umożliwiającej bezkosztową realizację działania);
   • koszt ekspozycji prac, koszt transportu ekspozycji;
   • koszt transportu;
   • koszt wstępu do odwiedzanych obiektów, w tym na warsztaty, lekcje muzealne itp.;
   • koszt usługi przewodników.

b) koszty warsztatów, szkoleń, zajęć terenowych, konferencji oraz seminariów

   • koszty materiałów/pomocy dydaktycznych (opracowanie, zakup, druk/produkcja);
   • koszty materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, wykorzystywanych (zużywanych) na bieżąco podczas warsztatów/szkoleń/zajęć/konferencji/seminariów;     
   • koszty wynajmu sprzętu/pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć;   
   • koszty wstępu do odwiedzanych obiektów, w tym na warsztaty, lekcje muzealne, zajęcia interaktywne (w przypadku warsztatów/lekcji prowadzonych w tereni i wycieczek edukacyjnych);         
   • koszty usług przewodników (w przypadku warsztatów/lekcji prowadzonych w terenie i wycieczek edukacyjnych);           
   • koszty wynajmu przestrzeni o ile Wnioskodawca nie posiada przestrzeni własnej umożliwiającej realizację działania bezkosztowo;    
   • koszty honorariów prowadzących/prelegentów/wykładowców;

c) koszty związane z organizacją konkursów i olimpiad

   • koszty nagród i upominków indywidualnych typu: wydawnictwa, artykuły szkolne, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowo-turystyczny, fotograficzny, sadzonki roślin, drobny  sprzęt elektroniczny i optyczny, gry dydaktyczne, statuetki, dyplomy;
   • koszty nagród i upominków dla placówek oświatowych, w tym: pomoce dydaktyczne, sprzęt i wyposażenie służące edukacji, statuetki, dyplomy.

d) koszty wydawnictw drukowanych

   • koszty wydawnictw (standardowych i multimedialnych) – przygotowanie i druk (produkcja), z wyłączeniem kosztów ich dystrybucji;
   • koszty druku, opracowania graficznego, merytorycznego oraz składu broszur, folderów, publikacji, książek, albumów, przewodników wraz z nieodpłatną dystrybucją;

e) koszty informacji i promocji przedsięwzięcia

Koszty związane z informowaniem o projekcie oraz promocją działań realizowanych w ramach
przedsięwzięcia, zachęcającymi do udziału w tychże działaniach, a także informującymi o ich rezultatach w mediach tradycyjnych i elektronicznych, a także koszty zakupu/opracowania/produkcji materiałów informacyjno-promocyjnych we wspomnianym zakresie. Koszty te mogą dotyczyć jedynie promocji przedsięwzięcia i jego efektów, a nie ogólnej działalności Beneficjenta bądź innych podmiotów. Wysokość kosztów informacji i promocji w sumie nie może przekroczyć 25% kosztów kwalifikowanych projektu.

4)  Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 22.07.2024 r. do 15.10.2024 r.
5)  Datą rozpoczęcia zadania jest data pierwszego kosztu, który Wnioskodawca poniósł lub planuje ponieść w związku z realizacją zadania.
6)  Datą zakończenia zadania jest data zakończenia wszystkich działań projektowych po których koszty beneficjenta nie będą uznawana za kwalifikowane.

7.  Załączniki:

1)  Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej,
2)  Tabela planowanych/osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych stanowiąca załącznik nr 4 do umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii,
3)  Regulamin naboru w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii”,
4)  Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz załącznikiem,

   • Wzór Harmonogramu finansowo-rzeczowego – stanowiący załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie.

5)  Wzór Umowy dotacji wraz z załącznikami

   • Wzór Wniosku o płatność – stanowiący załącznik nr 1 do umowy dotacji,
   • Wzór Oświadczenia o wyborze wykonawcy zadania – stanowiący załącznik nr 2 do umowy dotacji,
   • Wzór Rozliczenia częściowego/końcowego dotacji – stanowiący załącznik nr 3 do umowy dotacji.

6)  Instrukcja oznakowania zadań realizowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii.Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności