• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

📃 Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych
z zapobieganiem jej skutkom
przewidzianych do realizacji w 2024 r.

(zgodnie z § 6 ust. ust. 2 pkt 6a „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie) realizowanych w 2024 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2022 poz. 2556) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania polegające na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu zadań na wypadek klęski żywiołowej, przez jednostki samorządu terytorialnego, związanych
z zapobieganiem jej skutkom.

Termin naboru wniosków określa się od 08.04.2024 r. do 26.04.2024 r.

Warunki naboru:

1. Wnioski należy składać:
osobiście w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów,

lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Należy wybrać jedną z w/w form złożenia wniosku.

 

2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

- dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),

- dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 t.j. z późn. zm),

- dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy1 - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

3. Budżet naboru wynosi: 1.000.000,00 zł w formie dotacji.

4. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

5. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego.

6. Koszty objęte dofinansowaniem: zakup i dostawa środków trwałych służących zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych.

7. Forma dofinansowania: dotacja do 80% kosztów zadania, nie więcej niż 100.000,00zł.

8. Zasady dofinansowania określone zostały w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW
w Rzeszowie”.

9. Termin zakończenia zadania nie powinien być późniejszy niż 31.10.2024 r. (termin zakończenia zadania rozumiany jako data sporządzenia Protokołu odbioru od Wykonawcy).

10. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2024.

11. Wnioski należy składać na formularzu W- środki trwałe JST, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Wniosek środki trwałe.docx

Załącznik nr 1 do wniosku-harmonogram finansowo-rzeczowy.docx


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności