• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

📃Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację

na zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane w 2024 roku

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie
  o dofinansowanie w formie dotacji na zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną, na rok 2024.
 2. Budżet naboru w roku 2024 wynosi: 333.499,64 zł w formie dotacji.
 3. Zasady dofinansowania określone zostały w Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania
  i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie
  – w szczególności w §1 załącznika nr 1 do Zasad.

Zasady do pobrania na stronie internetowej https://bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce BIP > Podstawa działalności.

 1. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2024.
 2. Termin naboru wniosków od dnia 08.04.2024 r. do dnia 26.04.2024 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
 3. Wnioski należy składać:

osobiście,

lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów,

lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy[1] na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

7.  O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

1)     dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),

2)   dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 t.j. z późn. zm),

3)   dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

8. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru, lub po ogłoszeniu o zakończeniu naboru, w przypadku zwolnienia się środków określonych w ogłoszeniu będą rozpatrywane w kolejności wpływu.

9. Wnioski należy składać na formularzu Wniosek-EE, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


[1] Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysłany na skrzynkę podawczą ePUAP uważa się za prawidłowo podpisany, gdy każdy dokument (wniosek i załączniki) odrębnie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.


Wniosek- EE


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności