• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków głównych (II etap) o dofinansowanie w formie dotacji w ramach
Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
- nabór konkursowy pn. "EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór konkursowy wniosków głównych (II etap)
o dofinansowanie
pn. "EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły" w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

 1. Cel Programu
  1. Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  2. Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób to działania bezpośredniej edukacji.
  3. Definicję działań bezpośredniej i pośredniej edukacji określa Program priorytetowy.

 2. Forma i intensywność dofinansowania oraz budżet naboru
  1. Nabór obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji do 90%1 kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z tym że maksymalna kwota dofinansowania utworzenia/wyposażenia pracowni szkolnej przyrodniczej wynosi do 50.000,00 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi do 75.000,00 zł.
  2. Budżet naboru wynosi łącznie: 2.750.000,00 zł, w tym:
   • na finansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni przyrodniczych: 1.250.000,00 zł,
   • na finansowanie utworzenia/wyposażenia pracowni dot. odnawialnych źródeł energii: 1.500.000,00 zł.

 3. Termin naboru i sposób składania wniosku
  1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym zamkniętym tylko dla Wnioskodawców wskazanych w Liście zatwierdzonych projektów pracowni przyrodniczych i odnawialnych źródeł energii jako organy prowadzące szkołę uprawnioną do ubiegania się o wsparcie, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Termin naboru wniosków obowiązuje od dnia 22.05.2023 r. do dnia 02.06.2023 r.
  3. Sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru wniosków.

 4. Beneficjenci Programu

  Beneficjentem, z którym zawierana jest umowa dotacji jest organ prowadzący szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

 5. Rodzaje przedsięwzięć

  Przedsięwzięcie polegające na utworzeniu/wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii (ekopracowni) wraz ze zrealizowaniem programu edukacyjnego w utworzonej/wyposażonej ekopracowni.

 6. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji przedsięwzięć
  1. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.
  2. Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od 01.05.2023 do 15.10.2023 r.
  3. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia powinny być zgodne z pkt 1.i. Katalogu kosztów kwalifikowanych stanowiącego załącznik do Programu.
  4. Dopuszcza się możliwość kwalifikowania kosztów innych niż wskazane w pkt 1.i. Katalogu kosztów kwalifikowanych, pod warunkiem stosownego uzasadnienia.
  5. Wyłącza się koszty zamówień oraz grantów udzielanych podmiotom powiązanym. Definicję podmiotu powiązanego określa Program.
  6. Datą rozpoczęcia zadania jest data pierwszego kosztu, który Wnioskodawca poniósł lub planuje ponieść w związku z realizacją zadania.
  7. Datą zakończenia zadania jest termin odbioru końcowego zadania, lub data wystawienia ostatniej faktury dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia.
  8. W ciągu 1 roku od daty zakończenia zadania przedsięwzięcia należy osiągnąć efekt ekologiczny tj. wskaźnik osiągnięcia celu programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2).
  9. Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty jego zakończenia.

1 Kwota dotacji wynosi do 95% dla przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane na terenie gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego, lecz nie więcej niż: 50.000,00 zł na utworzenie pracowni przyrodniczej lub 75.000,00 zł na utworzenie pracowni OZE.

01. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

02. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

03. Regulamin naboru konkursowego wniosków o dofinansowanie pn. "EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły" w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej"

04. Wzór Wniosku głównego o dofinansowanie

04a. Załącznik Nr 1 do wniosku - harmonogram finansowo-rzeczowy

04b. Załącznik Nr 2 do wniosku - tabela efektywności kosztowej

05a. Lista organów prowadzących szkołę uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - przyrodnicze

05b. Lista organów prowadzących szkołę uprawnionych do ubiegania się o wsparcie - OZE

06. Wzór umowy dotacji

06a. Załącznik do umowy - wzór wniosku o płatność

06b. Załącznik do umowy - rozliczenie końcowe

06c. Załącznik do umowy - oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania

6d. Załącznik do umowy - wzór tablicy pamiątkowej


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności