• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej
- tryb konkursowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania realizowane w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

  1. Cel Programu

   1. Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
   2. Minimalny wskaźnik osiągnięcia celu programu dla jednego przedsięwzięcia wynosi 5000 osób, w tym min. 500 osób to działania bezpośredniej edukacji.
   3. Definicję działań bezpośredniej i pośredniej edukacji określa Program priorytetowy.
  2. Forma dofinansowania oraz budżet naboru

   1. Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków własnych oraz ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.
   2. Budżet naboru wynosi łącznie: 1 219 774,07 zł, w tym:
    • do wykorzystania w roku 2023: 738 620,20 zł,
    • do wykorzystania w roku 2024: 481 153,87 zł.
   3. Niniejszy nabór obejmuje finansowanie zadań z niżej wymienionych obszarów tematycznych z odpowiednim budżetem na dany rok:

   Obszar tematyczny Budżet na rok 2023 Budżet na rok 2024 Razem
   Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom 36 989,07 zł 119 113,39 zł 156 102,46 zł
   Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna 401 631,13 zł 189 400,48 zł 591 031,61 zł
   Niskoemisyjny transport 300 000,00 zł 172 640,00 zł 472 640,00 zł
   RAZEM 738 620,20 zł
   481 153,87 zł
   1 219 774,07 zł

    

  3. Termin naboru i sposób składania wniosku
   1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie od dnia 20.03.2023 r. do dnia 14.04.2023 r.
   2. Sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru wniosków.
   3. W przypadku niewystarczającej liczby wniosków złożonych w naborze umożliwiających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego lub niewystarczającej liczby ocenionych pozytywnie wniosków WFOŚiGW w Rzeszowie przedłuży termin składania wniosków lub ogłosi edycję uzupełniającą naboru.

  4. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań
   1. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podkarpackiego.
   2. Okres kwalifikowalności kosztów wynosi od: 01.06.2022 r. do 24 miesięcy od daty rozpoczęcia zadania, lecz nie później niż do dnia 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie (zwane też zadaniem) nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
   3. Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.
   4. Katalog kosztów kwalifikowanych wraz z tabelą standaryzowanych jednostkowych kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik do Programu.
   5. Koszty kwalifikowane zadania realizowanego w ramach wniosku w minimum 90% obejmują działania bezpośrednio związane z jedną ze wskazanych tematyk, na którą ogłoszono nabór.
   6. Wyłącza się koszty zamówień oraz grantów udzielanych podmiotom powiązanym. Definicję podmiotu powiązanego określa Program.
   7. Maksymalny czas trwania przedsięwzięcia wynosi 2 lata, z zastrzeżeniem ppkt 1 oraz 11).
   8. W przypadku działań inwestycyjnych, tj. robót budowlanych i prac modernizacyjnych okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty jego zakończenia.
   9. Datą rozpoczęcia zadania jest data pierwszego kosztu, który Wnioskodawca poniósł lub planuje ponieść w związku z realizacją zadania.
   10. Datą zakończenia zadania jest termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie (o ile było wymagane odrębnymi przepisami), lub terminu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji i/lub datę zakończenia wszystkich działań projektowych po których koszty beneficjenta nie będą uznane za kwalifikowane
   11. Datą osiągnięcia efektu ekologicznego jest data uzyskania wymaganego wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1.2) i:
    • dla zadań o charakterze inwestycyjnym uzyskanie zakładanego wskaźnika może nastąpić do 12 miesięcy od daty zakończenia zadania, lecz nie później niż do 31.12.2025 r.
    • dla zadań o charakterze nieinwestycyjnym (bieżącym) uzyskanie zakładanego wskaźnika musi nastąpić w terminie do 24 miesięcy od daty rozpoczęcia zadania, lecz nie później niż do 31.12.2024 r.
   12. Rodzaje przedsięwzięć określa Program.

  5. Intensywność dofinansowania
   1. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi:
    • do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego;
    • do 90% dla pozostałych podmiotów.
   2. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150 000 zł.
  6.  
  7. 6. Beneficjenci Programu
  8. Beneficjentami mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej , którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych. Zaliczyć do nich można m.in.:
   1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;
   2. Stowarzyszenia, w tym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych;
   3. Koła gospodyń wiejskich
   4. Fundacje;
   5. Uczelnie wyższe;
   6. Jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych;
   7. Parki narodowe.
  1. 7. Załączniki:
   1. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej,
   2. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej,
   3. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej,
   4. Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami:
    • Wzór Harmonogramu finansowo-rzeczowego – stanowiący załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie,
    • Wzór Efektywności kosztowej zadania – stanowiący załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie,
   5. Wzór listy rankingowej,
   6. Wzór Umowy dotacji wraz z załącznikami:
    • Wzór Wniosku o płatność – stanowiący załącznik nr 1 do umowy dotacji,
    • Wzór Oświadczenia o wyborze wykonawcy zadania – stanowiący załącznik nr 2 do umowy dotacji,
    • Wzór Rozliczenia częściowego/końcowego dotacji – stanowiący załącznik nr 3 do umowy dotacji,
   7. Instrukcja oznakowania zadań realizowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

1. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

2. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

3. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

4. Wzór Wniosku o dofinansowanie

4a. Wzór Harmonogramu finansowo-rzeczowego – stanowiący załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie

4b. Wzór Efektywności kosztowej zadania – stanowiący załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie

5. Wzór listy rankingowej

6. Wzór Umowy dotacji

6a. Wzór Wniosku o płatność – stanowiący załącznik nr 1 do umowy dotacji

6b. Wzór Oświadczenia o wyborze wykonawcy zadania – stanowiący załącznik nr 2 do umowy dotacji

6c. Wzór Rozliczenia częściowego/końcowego dotacji – stanowiący załącznik nr 3 do umowy dotacji

7. Instrukcja oznakowania zadań realizowanych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności