• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłasza nabór zamknięty wniosków w ramach Programu priorytetowego
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych - REGION”,
w formie, o której mowa w ust. 7.1 pkt 2 Programu na rok 2022.

 1. Cel Programu
  Celem programu jest wsparcie zadań związanych z zapobieganiem zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom oraz likwidacji skutków zagrożeń środowiska na przejściach granicznych oraz w punktach recepcyjnych, jeżeli zagrożenia te zostały spowodowane pośrednio lub bezpośrednio masowym napływem uchodźców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez granicę polsko-ukraińską z terenów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie.

 2. Beneficjenci
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, wskazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, na terenie których wystąpiły zdarzenia wymagające podjęcia działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom oraz likwidacji skutków zagrożeń środowiska, powstałych w wyniku wystąpienia zdarzeń spowodowanych pośrednio lub bezpośrednio przez konflikt zbrojny, działania wojenne lub kryzys humanitarny.
  Jednostki samorządu terytorialnego wskazane przez Wojewodę:
  1. Gmina Lubaczów,
  2. Gmina Medyka,
  3. Gmina Radymno,
  4. Gmina Ustrzyki Dolne,
  5. Gmina Miasto Przemyśl,
  6. Powiat Jarosławski,
  7. Województwo Podkarpackie.

 3. Koszty kwalifikowane
  Dofinansowaniu podlegać będą koszty bieżące (nieinwestycyjne) ponoszone ze środków własnych jednostek samorządu wymienionych w pkt 2, w wyniku działań realizowanych przez te jednostki na terenie przejść granicznych i punktów recepcyjnych, związanych z:
  1. gospodarką ściekową tj. odbiór ścieków poddanych oczyszczeniu pochodzących z przenośnych toalet, zakup przenośnych toalet, inne - o ile zaliczają się do kosztów bieżących,
  2. gospodarką odpadami tj. odbiór odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu, zakup pojemników na odpady, inne - o ile zaliczają się do kosztów bieżących.

 4. Okres kwalifikowalności kosztów
  Koszty, o których mowa w pkt 3, ponoszone od dnia 24.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Zadania mogą być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wypłata środków dotacyjnych może nastąpić do 31.03.2023 r.

 5. Forma dofinansowania
  Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.

 6. Budżet Programu na rok 2022
  Łącznie 971.210,00 zł ze środków NFOŚiGW, w tym:
  1. na działania związane z gospodarką ściekową - 245.729,00 zł,
  2. na działania związane z gospodarką odpadami - 725.481,00 zł.

 7. Składanie wniosków
  1. Termin naboru wniosków ustala się od 05.10.2022 r. do 14.10.2022 r
  2. Wnioski należy składać:
   • osobiście,
   • lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów,
   • lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy1 na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  3. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
   • dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),
   • dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 t.j. z późn. zm),
   • dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  4. Wnioski należy składać na formularzu W-REGION I, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysłany na skrzynkę podawczą ePUAP uważa się za prawidłowo podpisany, gdy każdy dokument (wniosek i załączniki) odrębnie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności