• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

UR – Nabór wniosków na rok 2022 na zadania realizowane w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na zadania realizowane w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

na rok 2022.

   1. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
   2. Program skierowany jest do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
   3. Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku do Funduszu do 31.12.2022 r. z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
   4. Budżet Programu w roku 2022 wynosi:
    • 1.000.000,00 zł ze środków NFOŚiGW,
    •    100.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.
   5. Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i/lub WFOŚiGW w Rzeszowie, ale nie więcej niż 25.000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
   6. Wniosek wraz z załącznikami należy składać przez platformę ePUAP, lub dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

    Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
    35-025 Rzeszów,
    ul. Zygmuntowska 9

    w terminie od dnia 21.03.2022 r. do dnia 01.04.2022 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
    Dla wniosków składanych drogą pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.
   7. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru lub po ogłoszeniu o zakończeniu naboru, w przypadku zwolnienia się środków określonych w ogłoszeniu będą rozpatrywane w kolejności wpływu.
   8. Wnioski należy składać na formularzu W-OSP zwiększenie potencjału, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
   9. Do wglądu załącza się wzór umowy dotacji wraz z załącznikami: wzór wniosku o płatność i wzór oświadczenia o wyborze wykonawcy. Są to aktualne wzory, z których należy korzystać składając dokumenty do rozliczenia dotacji i wypłaty środków.
   10. WFOŚiGW, dokonując wyboru zadań do dofinansowania, może kierować się rekomendacją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wskazującą zadania najpilniejsze do realizacji.

 UWAGA: zmiana wzorów dokumentów w stosunku do roku 2021 – należy wypełnić wniosek zamieszczony poniżej.

1. Procedura udzielania dotacji dla OSP zwiększenie potencjału

2. W-OSP zwiększenie potencjału

3. Wzór umowy dotacji OSP zwiększenie potencjału

4. Wniosek o płatność - Załącznik 1 do umowy

5. Oświadczenie o wyborze wykonawcy - Załącznik 2 do umowy

6. Wzór tablicy do oznakowania


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności