• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na zadania z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów realizowane w 2020 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 10.04.2020 do dnia 28.04.2020 r. Wnioski należy przesyłać drogą pocztową w terminie określonym w naborze na adres siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35-025 Rzeszów.
 2. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 w terminie naboru.
 3. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
 4. Zasady dofinansowania określone zostały w § 4 „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.
 5. Termin wykonania zadań wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 4) tj. obejmujących pielęgnację pomników przyrody oraz zabytkowych drzewostanów powinien być przewidziany poza okresem lęgowym ptaków.
 6. Budżet naboru wynosi 150.000,00 zł (w tym dotacja na cele inwestycyjne 0 zł, dotacja na cele bieżące 150.000,00 zł).
 7. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2020.
 8. Wnioski należy składać na formularzu W-4, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wniosek W-4


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności