• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane w formie akcji edukacyjnych oraz konkursów

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane w formie akcji edukacyjnych oraz konkursów.

 

 1. Termin naboru wniosków określa się od 24.06.2019 do dnia 08.07.2019 r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.

 2. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

 3. W ramach edukacji ekologicznej Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, uwzględniające w szczególności:
  a) ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
  b) racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  c) ochronę atmosfery,
  d) ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
  e) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i poważnym awariom.

 4. Zasady dofinansowania określone zostały w § 1 "Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie" stanowiących załącznik do "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie".

 5. Budżet naboru wynosi 80.000,00 zł

 6. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2019.

 7. Wnioski należy składać na formularzu W-5, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności