• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

Województwo podkarpackie szczyci się unikalnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi oraz charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju gospodarczego. Dlatego ogromne znaczenie ma wypracowanie kompromisu między rozwojem gospodarczym a zachowaniem wyjątkowego bogactwa przyrodniczego i krajobrazowego regionu. Od rozpoczęcia działalności w 1993 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wychodząc naprzeciw tej problematyce konsekwentnie przez 25 lat wspiera działania innych podmiotów na rzecz środowiska.

W tym obszarze przy naszym udziale zaszły w tych latach znaczące zmiany. Uruchamiane są procesy inwestycyjne mające na celu dostosowanie do określonych standardów w szczególności w gospodarce komunalnej. Realizowane są działania, których celem jest rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków i racjonalizacja korzystania z wód na obszarach, w szczególności źródliskowych, przyrodniczo i turystycznie cennych. Funkcjonują

sortownie odpadów komunalnych, w tym np. nowoczesna instalacja uzdatniania stłuczki szklanej. Wspieramy ochronę licznych zabytkowych parków i ogrodów posiadających nie tylko wartość przyrodniczą ale i kulturową.

Położenie geograficzne regionu determinuje powstawanie sytuacji nadzwyczajnych, od podtopień po klęski powodzi. Fundusz angażuje się w remonty oczyszczalni, urządzeń zaopatrzenia w wodę, naprawę uszkodzonych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zakupy specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zdarzeń naturalnych i poważnych awarii.

Warunkiem koniecznym poprawy jakości środowiska oraz zachowania zasobów krajobrazowych jest zwiększanie świadomości mieszkańców dotyczących czynników antropogenicznych wpływających na otoczenie przyrodnicze. W tym obszarze wspieramy realizację filmów edukacyjnych i publikację wydawnictw. Przy naszym udziale organizowanych jest szereg akcji edukacyjnych i konkursów zachęcających dzieci i młodzież do zainteresowania się sprawami ekologii.

Inwestycje środowiskowe wykonane dzięki działalności Funduszu wpływają na poprawę stanu środowiska, a przez to także na jakość życia mieszkańców i są zauważalne w każdej gminie województwa podkarpackiego. Mimo rozwiązania wielu problemów i uzyskania wymiernych efektów nadal wiele pozostaje do zrobienia. W kolejnych latach kluczowe wyzwanie stanowić będzie walka ze smogiem, wymagające koncentracji znaczących środków finansowych i technicznych. Dlatego za bardzo ważne uznajemy rozwój Funduszu rozumiany jako kreowanie nowych kierunków aktywności oraz umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się szanse rozwojowe.

Ponadto, staramy się wykorzystywać potencjał wynikający z Projektu Doradztwa Energetycznego, który przyczyni się do realizacji działań na rzecz inteligentnej i zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Adam Skiba
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności