• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały powołane w 1993r. Na początku działały one we wszystkich województwach, a zatem było ich 49. Po reformie administracyjnej zostało ich 16, a nowy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Rzeszowie przejął zobowiązania czterech przekształcanych jednostek. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie jest samorządową osobą prawną.

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce z wyodrębnionych w tym celu środków finansowych sięga roku 1976, w którym powołano centralny i terenowe Fundusze Gospodarki Wodnej. Miały one na celu między innymi budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń służących do oczyszczania ścieków doprowadzanych systemami kanalizacyjnymi oraz budowę stacji kontroli i pomiarów zanieczyszczeń wód.

W 1980 r. obok istniejących Funduszy Gospodarki Wodnej utworzono centralny oraz terenowe fundusze ochrony środowiska. Podstawowymi dochodami funduszy były opłaty za korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian (szczególnie korzystanie z wód, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, usuwanie drzew, wykorzystywanie gruntów rolnych i leśnych na inne cele, składowanie odpadów) oraz kar za niedozwolone naruszanie stanu środowiska.

W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych Fundusz Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Ochrony Środowiska zostały połączone i funkcjonowały do dnia 3 czerwca 1993 r. w strukturze urzędów wojewódzkich jako fundusze celowe pod nazwą wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wcześniej, na mocy znowelizowanej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 27 kwietnia 1989 r., utworzono Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który stał się największą instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska w Polsce. Głównym celem jego działalności było finansowanie zadań o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym.

W roku 1993 w wyniku kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawy Prawo Wodne utworzone zostały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako samodzielne instytucje z osobowością prawną oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nieposiadające takiej osobowości. Nadanie funduszom wojewódzkim osobowości prawnej oraz wprowadzenie nowych instrumentów finansowych w postaci m.in. pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, podejmowania przedsięwzięć kapitałowych itp., pozwoliło na skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie powierzonymi środkami, ale także na rozwiązanie wielu narosłych problemów nie tylko z dziedziny ekologii.

Od początku rolą Funduszy nie było bezpośrednie działanie na rzecz środowiska - inwestowanie, organizowanie, oczyszczanie - ale wspieranie finansowe (pożyczki, dotacje, dopłaty) innych podmiotów, które podejmują działania bezpośrednie.

WFOŚiGW w Rzeszowie, jako fundusz celowy posiadający osobowość prawną, jest dysponentem środków publicznych. W odróżnieniu od innych instytucji działających na rynku usług finansowych, co roku zasilany jest wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (szczególnie korzystanie z wód, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, składowanie odpadów) oraz kar za niedozwolone naruszanie stanu środowiska. Na przychody Funduszu składają się także: nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, dotacje z budżetu państwa oraz przychody finansowe, w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek i z oprocentowania lokat i środków na kontach bankowych.


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności