• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ciepłe Mieszkanie

 • II nabór - Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" oraz naborze wniosków w ramach tego Programu na terenie województwa podkarpackiego

 • Webinarium "Ciepłe Mieszkanie"

  Informacje znajdują się tutaj -> https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/doradztwo-energetyczne/1105-webinarium-na-temat-programu-cieple-mieszkanie

   

   

 • Webinarium na temat Programu "CIEPŁE MIESZKANIE"

  W dniu 02.09.2022 r. odbyło się pierwsze z cyklu webinariów poświęconych nowemu Programowi "CIEPŁE MIESZKANIE". W spotkaniu, poprowadzonym przez Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Rzeszowie, uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego zainteresowanych przystąpieniem do Programu, który umożliwi pozyskanie środków na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz przeprowadzenie wybranych prac termomodernizacyjnych w lokalach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

  Webinarium zostanie powtórzone 29.09.2022 r. i 06.10.2022 r.

  Poniżej zamieszczamy prezentację przedstawioną w ramach webinarium.

   

 • Informacja o planowanych szkoleniach dla gmin

  Szanowni Państwo,

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie serdecznie zaprasza przedstawicieli gmin na webinarium pn.: Program Priorytetowy "Ciepłe mieszkanie", które odbędzie się na platformie MS Teams.

  Szkolenie będzie powtarzane w terminach: 02.09.2022 r., 29.09.2022 r. i 06.10.2022 r.

  Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w pierwszym zapraszamy w kolejnych terminach.

  Link do spotkania prześlemy razem z zaproszeniem na webinarium przed każdym zaplanowanym terminem wydarzenia.

  W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt z Zespołem Doradców Energetycznych.

  Jednocześnie przypominamy, że został utworzony dedykowany adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na który należy kierować wszelkie pytania związane z ogłoszonym naborem wniosków oraz dokumentami programowymi.

   

   

 • Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu, a także pracowników i współpracowników w związku z wykonaniem Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji PP "Ciepłe Mieszkanie"

  Klauzula informacyjna dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do kontaktu, a także pracowników i współpracowników w związku z wykonaniem Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO;

  2. Inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  3. W celu zawarcia i wykonania Umowy zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z zawarciem Umowy, Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych, w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) oraz lit. f) RODO (tzn. prawnie uzasadnionego interesu administratora);

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3). Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń albo o okres wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej Umowy, m.in. dostawcy IT;

  8. Dane osobowe są powierzone podmiotowi przetwarzającemu Microsoft w celu przechowywania ich w chmurze Azure;

  9. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;

  10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

  11. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem porozumienia. W przypadku, gdy jest Pani/Pan:
   • reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w Umowie (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe),
   • osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem Umowy – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w Umowie wskazanej (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

   

   

   

 • Klauzula informacyjna - dla pracowników, pełnomocników, członków zarządu, współpracowników lub innych osób, wskazanych jako osoby do kontaktów w związku z realizacją Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji PP "Ciepłe Mieszkanie"

  Klauzula informacyjna - dla pracowników, pełnomocników, członków zarządu, współpracowników lub innych osób, wskazanych jako osoby do kontaktów w związku z realizacją Umowy o współadministrowanie w zakresie realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

  Zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej "Rozporządzeniem", Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 17 852-23-44, 17 852-26-01, 17 853-63-81

  2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/porozumienia zawartej/zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, lub który Panią/Pana wskazał jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonaniem umowy/porozumienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz lit. c) (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, e) niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  4. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu, którego jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia. W przypadku, gdy jest Pani/Pan:
   1. reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu (w szczególności imię i nazwisko, stanowisko służbowe),
   2. osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanego (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3) oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych.

  6. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, mogą być realizowane w trybie i na zasadach określonych w RODO.

  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 3).

  9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. dostawcy IT.

  10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

   

   

   

   

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla beneficjenta końcowego

  Zgodnie z art. 14, art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą w 02-673 Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, tel. 22 459 05 21, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej, dalej "Administrator 1"

  Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - WFOŚiGW w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zygmuntowska 9, tel. 17 852-23-44, 17 852-26-01, 17 853-63-81, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, dalej "Administrator 2"

  1. Administrator 1 i Administrator 2 wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, w związku z realizacja Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", tj. prowadzenie kontroli przedsięwzięć w ramach Programu.

  2. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi można się z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
   1. IOD Administratora 1 – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   2. IOD Administratora 2 - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Współadministratorzy będą przetwarzali następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: identyfikacyjne/kontaktowe, w tym:

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  5. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji umowy oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
   1. Administrator 1 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",
   2. Administrator 2 przez 10 lat od rozliczenia i zakończenia umowy

  6. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Pani/Pana dane osobowe Współadministratorzy pozyskali od Wnioskodawcy, który złożył wniosek o dofinansowanie/zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umowę o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".

   

   

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla reprezentantów wnioskodawców/beneficjentów oraz ich pracowników

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla reprezentantów wnioskodawców/beneficjentów oraz ich pracowników

  Zgodnie z art. 13 lub 14, art. 26 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

  Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą w 02-673 Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, tel. 22 459 05 21, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., więcej możesz dowiedzieć się na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

  dalej "Administrator 1".

  oraz

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - WFOŚiGW w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zygmuntowska 9, tel. 17 852-23-44, 17 852-26-01, 17 853-63-81, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl dalej "Administrator 2"

  1. Administrator 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f ) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) i Administrator 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz e) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi, w związku z realizacją Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Szczegółowy podział odpowiedzialności Współadministratorów:
   1. Administrator 1: opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu tj. wzoru wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność wraz z instrukcjami dla beneficjentów, regulaminu naboru wniosków w ramach Programu oraz metodyki szacowania efektu ekologicznego i rzeczowego a co za tym idzie ustalenie zakresu danych, wprowadzanie zmian do Programu i pozostałych dokumentów oraz uzgadnianie ich z Administratorem 2 oraz przeprowadzanie kontroli przedsięwzięcia, bieżące monitorowanie sposobu realizacji Programu, realizacja wszelkich czynności związanych z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych działaniem i utrzymaniem Generatora wniosków o dofinansowanie/wniosków o płatność,
   2. Administrator 2: prowadzenie naboru wniosków oraz dokonywanie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, zawieranie umów o dofinasowanie w ramach Programu i ich obsługa, w tym prowadzenia kontroli przedsięwzięć w ramach Programu.

  2. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi można się z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
   1. IOD Administratora 1 – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   2. IOD Administratora 2 - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  4. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji umowy oraz przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
   1. Administrator 1 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",
   2. Administrator 2 przez 10 lat od rozliczenia i zakończenia umowy

  5. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Ruszył nabór dla gmin w nowym programie "Ciepłe Mieszkanie"

  Ruszył nabór dla gmin w nowym programie "Ciepłe Mieszkanie"

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Jest on skierowany do właścicieli lokali w tego typu budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach. Budżet na realizację programu wynosi 1,4 mld zł.

  Ciepłe mieszkanie 1

  Ciepłe mieszkanie 2

  Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

 • I nabór - Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie województwa podkarpackiego

  Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego
  "Ciepłe Mieszkanie"
  na terenie województwa podkarpackiego

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa podkarpackiego.

  CEL PROGRAMU:Ciepłe Mieszkanie - logo

  Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

  BUDŻET PROGRAMU

  Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł., alokacja dla województwa podkarpackiego wynosi 20 000 tys. zł.

  BENEFICJENCI:

  Gminy

  Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności