• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

WFOŚ.OA.BR 111/4/07

Ogłoszenie 4/2007

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. księgowych.

Ramowy zakres obowiązków
a) dokonywanie wypłat zobowiązań Funduszu z tytułu zawartych umów,
b)
kontrola realizacji planu pomocy finansowej,
c) negocjowanie warunków lokowania wolnych środków finansowych,
d)
prowadzenie ewidencji zabezpieczeń udzielonych pożyczek,
e) dekretowanie i księgowanie dokumentów,
f)
dokonywanie czynności związanych z opłatą produktową na terenie województwa  podkarpackiego.

Wymagania
1.      formalne – niezbędne

§         wykształcenie wyższe ekonomiczne,

§         posiadane prawo jazdy kat. B,

§      znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

§         przedłożenie kompletu dokumentów i oświadczeń:

-  życiorys,

-  list motywacyjny,

-  kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-  kserokopie prawa jazdy,

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych    dla  celu rekrutacji.

2.      dodatkowe

§        znajomość pakietu MS Office, obsługa poczty elektronicznej i Internetu,

§        umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy.

 
Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs 4/2007” należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 lub przesłać na adres:
                
                            Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                                          ul. Zygmuntowska 9
                                                                35-025 Rzeszów
do dnia  20 września 2007 roku.


Uwaga

Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie procesu rekrutacji.

Dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi pięcioma najlepszymi, ulegną zniszczeniu po okresie trzech miesięcy od terminu upowszechnienia informacji o wyniku naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.

 
Rzeszów, 6 września 2007 r.                                                                         

                                                                                                                                             podpisał  
                                                                                                                Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie
                                                                                                                                      mgr Lesław Budzisz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności