• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie 3/2007

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. funduszy europejskich.

Ramowy zakres obowiązków:

• Weryfikacja i opiniowanie zgłaszanych projektów współfinansowanych z UE.

• Przygotowywanie projektów umów, aneksów.

• Weryfikacja merytoryczna wniosków o płatność.

• Monitorowanie stanu przygotowania przedsięwzięć, ich realizacji, składanie okresowych sprawozdań.

Wymagania:

1. formalne – niezbędne

• wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska,

• staż pracy min. 5 lat,

• posiadane prawo jazdy kat. B,

• przedłożenie kompletu dokumentów i oświadczeń:

- życiorys,

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

- kserokopie prawa jazdy,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celu rekrutacji.

2. dodatkowe

• znajomość pakietu MS Office, obsługa poczty elektronicznej i Internetu,

• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobra organizacja pracy,

• znajomość przepisów dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

• doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych.

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs 3/2007” należy składać w sekretariacie Funduszu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00 lub przesłać na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

do 3 września 2007 roku.

Uwaga

Oferty kandydatów bez kompletu wymienionych wyżej dokumentów oraz przesłane po terminie ustalonym w ogłoszeniu (liczy się data wpływu do WFOŚiGW ) nie będą brane pod uwagę w kolejnym etapie procesu rekrutacji.

Dokumenty wszystkich kandydatów, poza wybranymi pięcioma najlepszymi, ulegną zniszczeniu po okresie trzech miesięcy od terminu upowszechnienia informacji o wyniku naboru, o ile nie zostaną wcześniej odebrane przez zainteresowanych.

Rzeszów, 20 sierpnia 2007 r.

Podpisał: Prezes Zarządu Lesław Budzisz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności