• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ogłasza nabór zamknięty wniosków w ramach Programu Priorytetowego
"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych"
na rok 2022

 1. Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in.:
  1. nowych samochodów specjalistycznych dla potrzeb ratownictwa górskiego i wodnego lub ratowniczo-gaśniczych, w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
  2. nowego (nieużywanego) sprzętu specjalistycznego wyprodukowanego nie później niż w ciągu 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok jego zakupu.
 2. Program realizowany jest w latach 2018-2025 i skierowany jest do podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Klimatu i Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych).
 3. Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.11.2022 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. Dofinansowaniu podlegać będą - dokonane przez wskazane podmioty - zakupy sprzętu określonego w Zestawieniu sprzętu przewidzianego do zakupu w 2022 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 23 lutego 2021 r., który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 5. Budżet Programu w roku 2022 wynosi:
  • 2.297.000,00 zł ze środków NFOŚiGW
  • 100.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.
 6. Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie.
 7. Wniosek wraz z załącznikami należy składać przez platformę ePUAP, lub dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

  Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów,
  ul. Zygmuntowska 9

  w terminie od dnia 13.06.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

 8. Dla wniosków składanych drogą pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.
 9. Wnioski należy składać na formularzu W-specjalistyczny sprzęt, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych

2. Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2022 r. ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW

3. Wzór wniosku o dofinansowanie W-specjalistyczny sprzęt

4. Wzór umowy dotacji

5. Wzór wniosku o płatność - zał. do umowy

6. Wzór oświadczenia o wyborze wykonawcy zadania - zał. do umowy


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności