• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na rok 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów na rok 2022.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 04.05.2022 r. do dnia 18.05.2022 r. Wnioski należy składać przez portal ePUAP lub przesyłać drogą pocztową na adres:

  Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów,
  ul. Zygmuntowska 9

 2. Dla wniosków składanych drogą pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.
 3. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
 4. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru lub po ogłoszeniu o zakończeniu naboru, w przypadku zwolnienia się środków określonych w ogłoszeniu będą rozpatrywane w kolejności wpływu.
 5. Zasady dofinansowania określone zostały w Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie – w szczególności w §4 załącznika nr 1 do Zasad.

  Zasady wraz z załącznikiem do pobrania na stronie internetowej https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce BIP > Podstawa działalności.

 6. Termin wykonania zadań wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 3) oraz pkt 4) ww. Zasad tj. obejmujących pielęgnację pomników przyrody oraz zabytkowych drzewostanów powinien być przewidziany poza okresem lęgowym ptaków.
 7. Budżet naboru wynosi 200.000,00 zł (w tym dotacja na cele inwestycyjne 0 zł, dotacja na cele bieżące 200.000,00 zł).
 8. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2022.
 9. Wnioski należy składać na formularzu W-OP, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. Formularz wniosku W-OP


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności