• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Poprawa jakości powietrza na rok 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Poprawa jakości powietrza na rok 2022.

 1. W ramach zadań z zakresu Poprawy jakości powietrza Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności obejmujących modernizację dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe, lub realizacją nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
 2. Budżet Programu w roku 2022 wynosi: 2.047.000,00 zł.
 3. Zasady dofinansowania określone zostały w Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie - w szczególności w §3 załącznika nr 1 do Zasad.
  Zasady wraz z załącznikiem do pobrania na stronie internetowej https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce BIP > Podstawa działalności, lub tutaj.
 4. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2022.
 5. Wniosek wraz z załącznikami należy składać przez platformę ePUAP, lub przesłać drogą pocztową na adres:
  Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie
  35-025 Rzeszów,
  ul. Zygmuntowska 9

  w terminie od dnia 21.02.2022 r. do dnia 04.03.2022 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

  Dla wniosków składanych drogą pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.
 6. Każdy wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez danego Wnioskodawcę dofinansowanie może być udzielone maksymalnie dla jednego wniosku, pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
 7. Wnioski złożone przed ogłoszeniem naboru lub po ogłoszeniu o zakończeniu naboru, w przypadku zwolnienia się środków określonych w ogłoszeniu będą rozpatrywane w kolejności wpływu.
 8. Wnioski należy składać na formularzu W-OA, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności