• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu Poprawa jakości powietrza oraz Transformacja energetyczna gospodarki na rok 2021.

  1. W ramach zadań z zakresu Poprawy jakości powietrza oraz Transformacji energetycznej gospodarki Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności obejmujących modernizację dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe lub realizacją nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 

      2. Budżet Programu w roku 2021 wynosi: 1.200.000,00 zł

 

     3. Zasady dofinansowania określone zostały w §3 „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”

 

     4. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2021.

 

     5. Wniosek wraz z załącznikami należy składać przez platformę ePUAP lub przesłać drogą pocztową na adres:

     Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
     35-025 Rzeszów, 
     ul. Zygmuntowska 9

      w terminie od dnia 26.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

     Dla wniosków składanych droga pocztową data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej.

     6. Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.   Wnioski należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności