• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2021.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Program realizowany jest w latach 2020-2024 i skierowany jest do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku do Funduszu do 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Budżet Programu w roku 2021 wynosi:

  • 1.000.000,00 zł ze środków NFOŚiGW
  • 100.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW/WFOŚiGW w Rzeszowie, ale nie więcej niż
12.000,00 zł.

Wniosek wraz z załącznikami należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Biuro WFOŚIGW w Rzeszowie
35-025 Rzeszów, 
ul. Zygmuntowska 9

w terminie od dnia 12.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze (data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej). Wnioski złożone przed lub po terminie naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Procedura finansowanie na 2021-2022.docx

Wzór tablicy do oznakowania.pdf

Wzór umowy.doc

zał. 1 oświadczenie o wyborze.doc

zał. 2 zestawienie.doc

zał. 3 rozliczenie.doc


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności