• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Informacja o naborze wniosków o dotację na zadania z zakresu zagospodarowania
i unieszkodliwianiu odpadów popowodziowych realizowane w 2020 r.


Odpady popowodziowe

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” informuje, że nabór wniosków o dotację na zadania z zakresu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów popowodziowych realizowany jest w trybie ciągłym.

 1. Wnioski należy przesyłać drogą pocztową na adres siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35- 025 Rzeszów lub składać w punkcie odbioru przesyłek, który jest zlokalizowany na parterze budynku pod w/w adresem.
 2. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Koszty objęte dofinansowaniem: zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów popowodziowych.
 4. Forma dofinansowania: dotacja do 80% kosztów zadania, nie więcej niż 100.000,00 zł. Maksymalna wartość jednostkowa dotacji ustalana będzie jako iloczyn masy [Mg] zagospodarowanych i unieszkodliwionych odpadów i stawki kosztowej 200 zł/Mg.
 5. Zasady dofinansowania określone zostały w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.
 6. Budżet naboru: 900.000,00 zł (w tym dotacje na cele inwestycyjne 0,00 zł, dotacje na cele bieżące 900.000,00 zł).
 7. Wypłata środków dotacyjnych do 15.11.2020 r.
 8. Wnioski należy składać na formularzu W-Odpady-powódź, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  Uwaga! Wypełnianie wniosku należy rozpocząć od uzupełnienia harmonogramu finansowo – rzeczowego.

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności