• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację

na zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane w 2019 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 18.02.2019 do dnia 19.04.2019 r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.

 2. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

 3. W ramach edukacji ekologicznej Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, uwzględniające w szczególności:
  1. ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,
  2. racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  3. ochronę atmosfery,
  4. ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
  5. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i poważnym awariom.

 4. Zasady dofinansowania określone zostały w § 1 „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

 5. Budżet naboru wynosi 310.000,00 zł (w tym: dotacja cele inwestycyjne 150.000,00 zł, dotacja na cele bieżące 160.000,00 zł).

 6. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2019.

 7. Wnioski należy składać na formularzu W-5, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności