• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych*

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje, że:

 1. Administratorem pozyskanych Pani/Pana danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej; dane kontaktowe: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, tel. tel. 22 2500 130, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Wyznaczono Inspektora ochrony danych – Pana Błażeja Korczaka, z którym można kontaktować się w sprawie danych osobowych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań, np. ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO liŚ) 2014-2020.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:
   • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
   • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
   • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
   • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
   • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
   • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  2. art. 6 lit b) RODO gdy przetwarzanie danych wiąże się z przygotowaniem i wykonaniem umowy, której dana osoba fizyczna jest stroną,
  3. art. 6 lit e) RODO w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej m. in. do organizowanych przez Ministerstwo konkursów i akcji promocyjnych dotyczących Programu, w celu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO liŚ) 2014-2020, w zakresie:
   • ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie oraz ocenę projektów,
   • udzielania wsparcia beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy,
   • potwierdzania kwalifikowalności wydatków w projektach oraz wnioskowania o płatności do Komisji Europejskiej,
   • raportowania o nieprawidłowościach lub prowadzenia kontroli i audytów,
   • sprawozdawczości, szkolenia i działania informacyjno-promocyjne (wykorzystanie wizerunku uczestników w celu informacyjno-promocyjnym, np. publikacja zdjęć na stronach internetowych).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W niektórych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten może zostać wydłużony.
 6. Odbiorcami danych mogą być (w niezbędnym zakresie do realizacji celu z pkt. 4):
  • podmioty, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających (w tym WFOŚiGW w Rzeszowie i NFOŚiGW), a także eksperci, podmioty prowadzące audyty, kontrole, szkolenia i ewaluacje,
  • instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
  • podmioty świadczące na rzecz Ministra usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.
 7. Dane osobowe nie są profilowane.
 8. Osoba powierzająca dane ma prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  5. wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

* dotyczy osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności