• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Załącznik do uchwały nr  2/2014 
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie
z dnia 14 lutego 2014r.


ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zwany dalej „Funduszem” finansuje zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz w innych ustawach, zgodnie z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie” stanowiącymi załącznik do uchwały nr 92/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2011r., stosownie do uchwalanych corocznie planów działalności i list przedsięwzięć priorytetowych oraz w sposób zapewniający wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i innych środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
 2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 skierowane jest do podmiotów  korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 Ustawy.
 3. Możliwe jest finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z klęskami żywiołowymi lub poważnymi awariami, realizowanych wspólnie z innymi Funduszami na podstawie zawartego porozumienia o współpracy.
 4. Środki finansowe przeznaczone przez Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2013r. poz. 907 j.t. z póź. zm.).
 5. Pomoc udzielana przez Fundusz podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

§ 2

 1. Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej zwane dalej „pomocą finansową” realizowane jest przez Fundusz w formie:
 2. 1) udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

  2) udzielania dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

 3. Fundusz może również przekazywać środki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

§ 3

Udzielanie pożyczek i dotacji oraz przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez ten podmiot według wzorów ustalonych przez Zarząd Funduszu.

§ 4

 1. Fundusz nie rozpatruje wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zadania zakończone oraz nie finansuje elementów zadań, na które faktury zostały wystawione przed złożeniem wniosku.
 2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą wniosków na zadania mające na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych i likwidację poważnych awarii i ich skutków.
 3. Fundusz nie finansuje ze swoich środków:
 4. 1) wykupu gruntów i nieruchomości  pod inwestycje,

  2) kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji  administracyjnych,

  3) kosztów nadzoru, inżyniera kontraktu,

  4) kosztów instrukcji, eksploatacji itp.,

  5) kosztów oznakowania zadań,

  6) kosztów promocji, z wyłączeniem zadań dotyczących organizowania akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną,

  7) kosztów funkcjonowania jednostki realizującej zadanie, z zastrzeżeniem §1 ust. 2 pkt 4) i pkt 6) lit. b) załącznika niniejszych zasad,

  8) kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

 5. Wydatki określone w ust. 3 uwzględnia się w koszcie całkowitym zadania.
 6. Podatek VAT może być finansowany ze środków Funduszu tylko wówczas, gdy stanowi on koszt ponoszony na realizację zadania a Pożyczkobiorcy/Dotowanemu nie przysługuje prawo do jego odliczenia/odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

§ 5

Fundusz może udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na zasadach określonych w umowie z bankiem.

§ 6

Decyzje o udzieleniu pomocy finansowej podejmuje w drodze uchwały:

1) Zarząd Funduszu - w przypadku pożyczki lub dotacji, której wartość jednostkowa jest równa lub niższa niż 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim,

2) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu – w przypadku pożyczki lub dotacji, której wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim.

§ 7

Na podstawie oddzielnych umów na to samo zadanie mogą być stosowane różne formy pomocy finansowej.

§ 8

 1. Przyznana pomoc w formie pożyczki lub dotacji bądź łącznie pożyczki z dotacją, w tym również przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym, z wyłączeniem dotacji w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, nie może przekroczyć 80% kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 11 ust. 3 oraz z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w „Szczegółowych zasadach dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do niniejszych zasad..
 2. Dla celu wyliczenia maksymalnej pomocy ze środków Funduszu, na równi z pożyczką traktuje się kredyt udzielony przez bank, jeżeli Kredytobiorca korzysta z dopłat do oprocentowania kredytu.
 3. Zawarcie przez Fundusz umowy cywilnoprawnej z wnioskodawcami uzależnione jest od wyboru wykonawcy zadania.
 4. Podmioty korzystające z dofinansowania ze środków Funduszu składają oświadczenia na wzorach ustalonych przez Zarząd Funduszu, że  wyboru wykonawców zadania oraz dostawców towarów i usług dokonano:
 5. 1) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - w odniesieniu do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy,

  2) zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości - w odniesieniu do pozostałych podmiotów.

 6. Pomoc finansowa może być udzielona po stwierdzeniu przez Zarząd Funduszu, że zapewnione jest pełne zbilansowanie finansowania kosztów zadania. Podstawę takiego stwierdzenia może stanowić oświadczenie wnioskodawcy zawarte we wzorach wniosków, o których mowa w § 3 lub pisemne poświadczenie pozostałych stron, biorących udział w finansowaniu zadania.
 7. Pomoc finansowa może być udzielona po udokumentowaniu przez podmiot ubiegający się o pomoc, wywiązywania się z ustawowego obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań wobec Funduszu, a także zobowiązań z tytułu świadczeń publicznoprawnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
 8. Jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki budżetowe składają oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązków, o których mowa w ust. 6.

ROZDZIAŁ II
Pożyczki

§ 9

 1. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów prawa bankowego oraz uzyskania odpowiednich zabezpieczeń.
 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją nie może przekraczać 10 lat.
 3. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 1 rok od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.
 4. Ograniczenia maksymalnego okresu karencji, o której mowa w ust. 3  nie stosuje się do pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej, o której mowa w § 11, zwanej dalej pożyczką pomostową.

  § 10

  1. Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie, ustalane w odniesieniu do stopy redyskonta weksli, określanej przez Radę Polityki Pieniężnej.
  2. Oprocentowanie od 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,0%,  stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane na obszarach Parków Narodowych i ich otulin oraz Parków Krajobrazowych bez otulin - przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i samorząd województwa oraz spółki wodne.
  3. Oprocentowanie od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5%,  stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i samorząd województwa oraz spółki wodne.
  4. Oprocentowanie od 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,5%, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek innym podmiotom, niż wymienione w ust. 2 i 3.
  5. Wysokość oprocentowania zwiększana jest o 0,04 stopy redyskonta za każdy kolejny rok spłaty pożyczki z zastrzeżeniem § 23 ust. 3.

   § 11

   1. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową.
   2. Przyznana pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.
   3. Przyznana pożyczka pomostowa, łącznie z pomocą określoną w § 8 ust. 1, nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.
   4. Oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4,0%.

    § 12

    Umowa pożyczki winna określać w szczególności:

    1) wysokość pożyczki oraz jej oprocentowanie,

    2) harmonogram spłaty pożyczki z oprocentowaniem,

    3) termin wypłaty pożyczki lub poszczególnych rat,

    4) termin zakończenia dofinansowanego zadania,

    5) sposób zabezpieczenia wierzytelności,

    6) uprawnienia Funduszu związane z kontrolą wykorzystania pożyczki i jej zabezpieczeniem,

    7) planowane efekty: rzeczowy i ekologiczny, terminy przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie,

    8) sankcje w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy,

    9) harmonogram finansowo – rzeczowy, stanowiący integralną część umowy.

    § 13

    1. Umowa pożyczki może zostać wypowiedziana przed terminem spłaty w razie stwierdzenia następujących okoliczności:
    2. 1) odstąpienia przez Pożyczkobiorcę od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona,

     2) nie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego lub rzeczowego, określonego w harmonogramie finansowo-rzeczowym,

     3) nieterminowej spłaty rat pożyczki lub oprocentowania,

     4) podania przez Pożyczkobiorcę we wniosku o pożyczkę, jak też w trakcie kontroli nieprawdziwych danych,

     5) nie spełniania przez Pożyczkobiorcę innych warunków ustalonych w umowie.

    3. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o wypowiedzeniu umowy w razie stwierdzenia, że:
    4. 1) udzielona pomoc jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem,

     2) Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z obowiązku zwrotu udzielonej pożyczki, określonego w § 23 pkt 1).

    5. W razie wypowiedzenia umowy pożyczki, niespłacone kwoty są wymagalne z odsetkami i ustalonymi karami umownymi.

    Umorzenia

    § 14

    1. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu następujących warunków:
    2. 1) zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym,

     2) został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania,

     3) Pożyczkobiorca spłacił, co najmniej 85% pożyczki oraz należne oprocentowanie,

     4) Pożyczkobiorca wywiązuje się z uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu, a także zobowiązań z tytułu świadczeń publicznoprawnych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,

     5) spłaty rat kapitałowych i odsetek realizowane były w terminach określonych umową z zastrzeżeniem § 15.

    3. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 15% udzielonej pożyczki i nie więcej niż kwota pożyczki, która pozostała do spłaty w dniu podejmowania decyzji o umorzeniu.
    4. Wysokość umorzenia zależy od długości okresu spłaty pożyczki tj. okresu od daty faktycznej wypłaty pierwszej transzy do daty spłaty ostatniej raty.
    5. W przypadku pożyczki, której okres spłaty jest krótszy niż pięć lat, wysokość umorzenia ulega obniżeniu o jeden punkt procentowy za każdy rok poniżej pięcioletniego okresu spłaty z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 5).
    6. Wniosek o umorzenie pożyczki może być złożony nie wcześniej niż 90 dni przed wynikającym z harmonogramu terminem spłaty kwoty objętej wnioskiem o umorzenie.
    7. Złożenie wniosku o umorzenie w terminie określonym w ust. 5 powoduje zawieszenie wymagalności spłaty raty objętej wnioskiem do czasu podjęcia decyzji o umorzeniu. Za okres zawieszenia wymagalności spłaty pobierane są odsetki w wysokości określonej w umowie.
    8. Decyzje w sprawach umorzenia pożyczek podejmuje w drodze uchwały:
    9. 1) Zarząd Funduszu - w przypadku umorzenia, którego wartość jest równa lub niższa niż 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim,

     2) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu – w przypadku umorzenia, którego wartość przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim.

    10. W przypadku otrzymania pomocy wyłącznie ze środków Funduszu na to samo zadanie w formie pożyczki i dotacji, maksymalną kwotę umorzenia, o której mowa w ust. 2 i 4, z uwzględnieniem § 15  pomniejsza się o wysokość udzielonej dotacji.

    § 15

    Umorzenie pożyczki w przypadku opóźnienia w spłacie rat lub odsetek jest dopuszczalne na następujących warunkach:

    1) w razie łącznych opóźnień w spłacie kapitału nie przekraczających w okresie spłaty pożyczki 14 dni - maksymalna wysokość umorzenia, o której mowa w § 14 ust. 2 i 4 ulega zmniejszeniu o połowę,

    2) w razie łącznych opóźnień w spłacie odsetek z tytułu oprocentowania nie przekraczających w okresie spłaty pożyczki 14 dni - maksymalna wysokość umorzenia, o której mowa w § 14 ust. 2 i 4  ulega zmniejszeniu o wysokość odsetek, które zostały wpłacone po upływie terminu.

    § 16

    1. Umorzenie części pożyczki dokonywane jest na zasadach obowiązujących w dacie zawarcia umowy pożyczki.
    2. Nie podlegają umorzeniu:

    1) pożyczki i kredyty wypłacone ze środków Funduszu, o których mowa w § 5 oraz w § 11,

    2) pożyczki wypłacone ze środków Funduszu na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych źródeł zagranicznych,

    3) pożyczki, o umorzenie których Pożyczkobiorca wystąpił po całkowitej ich spłacie,

    4) pożyczki, dla których opóźnienia w spłacie przekraczają liczbę dni określoną w § 15,

    5) pożyczki, których okres spłaty nie przekracza dwóch lat.

    ROZDZIAŁ III
    Dotacje

    § 17

    1. Dotacje mogą być udzielane na:
    2. 1) Edukację ekologiczną,

     2) Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

     a) gospodarkę ściekową,

     b) gospodarkę zasobami wodnymi,

     3) Ochronę atmosfery,

     4) Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

     5) Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi,

     6) Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków,

     7) Inne zadania określone w planie działalności Funduszu.

    3. Szczegółowe zasady dofinansowania zadań w formie dotacji określa załącznik.

    § 18

    1. Umowa dotacji winna określać w szczególności:
    2. 1) wysokość dotacji,

     2) termin wypłaty dotacji lub poszczególnych rat,

     3) uprawnienia Funduszu związane z kontrolą wykorzystania dotacji,

     4) planowany koszt, termin zakończenia dofinansowanego zadania, planowany efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających jego osiągnięcie,

    3. Umowa dotacji może zostać wypowiedziana w razie stwierdzenia następujących okoliczności:
    4. 1) Dotowany odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona,

     2) nie został osiągnięty planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy określony w harmonogramie finansowo - rzeczowym,

     3) podania przez Dotowanego we wniosku o dotację, jak też w trakcie kontroli nieprawdziwych danych,

     4) Dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.

    5. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o wypowiedzeniu umowy w razie stwierdzenia, że:
    6. 1) udzielona pomoc jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem,

     2) Dotowany nie wywiązuje się z obowiązku zwrotu udzielonej dotacji, określonego w § 23  pkt 2).

    7. W razie wypowiedzenia umowy dotacji Fundusz występuje z żądaniem zwrotu udzielonej dotacji wraz z ustalonymi karami umownymi.

    ROZDZIAŁ IV
    Przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym

    § 19

    1. Środki finansowe Funduszu mogą być przekazywane na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.
    2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Zarząd Funduszu na podstawie złożonego przez kierownika państwowej jednostki budżetowej wniosku o dofinansowanie, w oparciu o listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
    3. W oparciu o decyzję Zarządu Funduszu sporządzana jest umowa o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez państwową jednostkę budżetową za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.
    4. Umowa zawarta z państwową jednostką budżetową na realizację zadania dofinansowanego ze środków przekazanych przez Fundusz na rachunek bieżący dochodów budżetowych państwa ministra właściwego do spraw środowiska winna określać w szczególności:
    5. 1) obowiązki państwowych jednostek budżetowych w zakresie:

     a) występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej, o korektę wydanych decyzji oraz o zapewnienie finansowania zadania,

     b) rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

     c) składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

     d) przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

     e) dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań,

     2) obowiązki Funduszu w zakresie:

     a) weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

     b) weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwowe jednostki budżetowe,

     c) dokonywania kontroli realizacji zadań.

    6. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana przez Fundusz w razie stwierdzenia, że państwowa jednostka budżetowa wykorzystała dofinansowanie:
    7. 1) w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie,

     2) bez zachowania odpowiednich procedur,

     3) w całości lub części w sposób nienależny bądź w nadmiernej wysokości.

    8. Do rozpatrywania wniosków i zawierania umów o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Funduszu za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa nie stosuje się postanowień § 4 ust. 3, § 8 ust. 3 oraz § 22 niniejszych zasad.

    ROZDZIAŁ V
    Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

    § 20

    1. Fundusz udziela dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
    2. Wyboru banków, które będą udzielały kredyty z dopłatami do oprocentowania dokonuje Zarząd Funduszu.
    3. W przypadku, gdy kredytobiorca zobowiązany do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych dokona wyboru banku, z którym Fundusz nie ma zawartej umowy o dopłatach do odsetek od kredytów, Zarząd Funduszu może zawrzeć z tym bankiem umowę pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 411 ust. 10b i 10c ustawy – Prawo ochrony środowiska.
    4. Z wybranymi bankami Zarząd Funduszu zawiera umowę o dopłatach do odsetek od kredytów. Zawarta umowa winna w szczególności określać:
    5. 1) okres na jaki kredyty z dopłatą do oprocentowania mogą być udzielone,

     2) sposób wyliczenia i terminy przekazywania dopłat do odsetek od kredytu,

     3) uprawnienia Funduszu związane z kontrolą wykorzystania kredytu,

     4) sankcje w przypadku nieprawidłowej realizacji zadania, na które zaciągnięto kredyt,

     5) inne warunki ustalone przez umawiające się strony.

    6. Fundusz podejmuje decyzje o udzieleniu dopłat na podstawie wniosku składanego w Funduszu przez  Dotowanego określając:
    7. 1) wysokość kredytu objętego dopłatami,

     2) wysokość dopłat do oprocentowania w całym okresie kredytowania.

    8. Wysokość kredytu objętego dopłatą nie może przekroczyć poziomu dofinansowania określonego w § 8 ust. 1.

    § 21

    1. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielane są na okres nie dłuższy niż dziesięć lat spłaty kredytu. Za początek spłat uważa się datę wypłaty kwoty udzielonego kredytu lub jego pierwszej transzy.
    2. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki jest stała i wynosi 2,50 punktu procentowego.

    ROZDZIAŁ VI
    Realizacja umów

    § 22

    1. Wypłata raty pożyczki lub dotacji następuje w sposób i terminach określonych w umowie.
    2. Wypłata środków dokonywana jest po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty tj.:
    3. 1) formularza rozliczenia środków  wg wzoru określonego przez Zarząd Funduszu,

     2) kserokopii faktur lub rachunków sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalnym oraz zatwierdzonych do wypłaty, opisanych na oryginałach w jakiej wysokości i formie są one zrealizowane ze środków Funduszu, uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Pożyczkobiorcy/Dotowanego w zakresie majątkowym lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Funduszu prowadzącego sprawę,

     3) protokołów stwierdzających wykonanie i odbiór robót będących przedmiotem rozliczenia,

     4) innych dokumentów wynikających z zawartej umowy.

    4. Wypłata dopłat do odsetek następuje w terminach określonych umową z bankiem, po przedłożeniu przez bank informacji o faktycznych terminach wypłat, spłat udzielonego kredytu oraz wysokości należnych dopłat do oprocentowania za dany okres.

    § 23

    1. W przypadku otrzymania na realizację przedsięwzięcia dodatkowej bezzwrotnej pomocy innej, niż wykazanej we wniosku o dofinansowanie:

    1) na poniesione nakłady sfinansowane pożyczką - Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazania do Funduszu tytułem wcześniejszej spłaty pożyczki kwoty, pokrywającej się z kwotą bezzwrotnej pomocy, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpływu środków na rachunek Pożyczkobiorcy

    2) na poniesione nakłady sfinansowane dotacją - Dotowany zobowiązany jest do zwrotu dotacji w części pokrywającej się z kwotą bezzwrotnej pomocy, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpływu środków na rachunek Dotowanego.

    2. W przypadku uzyskania prawa do odliczenia podatku VAT, Dotowany/Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu pożyczki/dotacji wypłaconej na sfinansowanie podatku VAT, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia uzyskania tego prawa, w kwocie pokrywającej się z przysługującym do odliczenia podatkiem VAT.

    3. Spłata, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 zaliczana jest na poczet ostatnich rat, przypadających do spłaty i skraca okres spłaty pożyczki, z zachowaniem dotychczasowego oprocentowania.

    § 24

    Podmioty korzystające z dofinansowania ze środków Funduszu zobowiązane są do oznakowania dofinansowanego zadania w sposób wynikający z instrukcji ustalonej przez Zarząd Funduszu.

    ROZDZIAŁ VII
    Postanowienia końcowe

    § 25

    Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu nie zostanie zawarta umowa z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, decyzja w tej sprawie może być uchylona.

    § 26

    Rada Nadzorcza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może uchwalić odmienne zasady dofinansowania wybranych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

    § 27

    1. Udzielenie dofinansowania na wskazane programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Funduszu może nastąpić na warunkach innych niż określone niniejszymi zasadami, ustalonych w regulaminach/procedurach przyjętych przez Zarząd Funduszu.
    2. Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska związanych z klęskami żywiołowymi lub poważnymi awariami, realizowanych wspólnie z innymi Funduszami na podstawie zawartego porozumienia o współpracy następuje według procedur i zasad przyjętych przez Zarząd Funduszu.

    Załącznik do „Zasad udzielania i umarzania
    pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania
    dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”

    SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOFINANSOWANIA NIEKTÓRYCH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W FORMIE DOTACJI PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

    Edukacja ekologiczna

    § 1

    1. W ramach edukacji ekologicznej Wojewódzki Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, uwzględniające w szczególności:
    2. 1) gospodarkę odpadami, w tym m.in. ograniczanie wytwarzania odpadów u źródła i minimalizację ilości składowanych,

     2) gospodarkę niskoemisyjną i efektywnie korzystającą z zasobów środowiska,

     3) rozwój przyjaznej dla środowiska energetyki i infrastruktury sprzyjającej likwidacji „niskiej emisji”,

     4) racjonalne gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą, rolnośrodowiskową i architekturą krajobrazu, także w ujęciu historycznym.

    3. Pomoc finansowa kierowana będzie na:
    4. 1) rozwój bazy edukacji ekologicznej, którą charakteryzuje trwałość finansowa i instytucjonalna (doposażenie pracowni edukacyjnych) - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 złotych, w tym dofinansowanie zakupu mebli nie może przekroczyć 15% tych kosztów.

     2) budowę i modernizację terenowych ścieżek edukacyjnych - maksymalna wysokość dofinansowania do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 15.000,00 złotych,

     3) organizację konkursów i olimpiad – dofinansowaniem objęty jest tylko zakup nagród rzeczowych dla finalistów, a maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu nagród, ale nie więcej niż 5.000,00 zł dla projektów o zasięgu ogólnowojewódzkim i 1.500,00 zł o zasięgu powiatowym,

     4) organizację konferencji, warsztatów, akcji itp. upowszechniających wiedzę ekologiczną, z wyłączeniem promocji produktów i rzeczy poprzez ich zakup:

     a) dla projektów o zasięgu wojewódzkim maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie:

     - wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5 % tych kosztów,

     - kosztów wynajmu scen i/lub urządzeń multimedialnych nie może przekroczyć 30% tych kosztów,

     b) dla projektów o zasięgu lokalnym (powiat lub gmina) maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 10.000,00 zł, w tym:

     - wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5 % tych kosztów,

     - kosztów wynajmu scen i/lub urządzeń multimedialnych nie może przekroczyć 30% tych kosztów,

     5) publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w sposób kompleksowy element środowiska lub obszaru przyrodniczego – maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 50.000,00 zł. i nie może przekroczyć:

     a) 80% kosztów druku i/lub wytworzenia wersji cyfrowej nakładu publikacji,

     b) 80% kosztów zadania w przypadku audycji radiowych lub telewizyjnych, w tym dofinansowanie wydatków osobowych podmiotów organizujących nie może przekroczyć 5% tych kosztów,

     6) zakup wydawnictw o charakterze ekologicznym dla bibliotek pedagogicznych i ich filii w celu uzupełnienia zasobów bibliotecznych, ale nie więcej niż 80% kosztów zadania.

    5. W przypadku zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3):
    6. 1) realizowanych przez Zespoły Parków Krajobrazowych maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 100% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł dla zadań o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2) oraz nie więcej niż 6.000,00 zł dla projektów o zasięgu ogólnowojewódzkim i 1.800,00 zł o zasięgu powiatowym, o których mowa w ust. 2 pkt 3),

     2) realizowanych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego dofinansowanie może być udzielone dla jednego podmiotu w gminie pełniącego funkcję animatora działań z zakresu edukacji ekologicznej.

    7. Fundusz może zastrzec sobie prawo do części nakładu publikacji, o których mowa w ust. 2 pkt 6).

    Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi

    § 2

    1. Gospodarka ściekowa

     Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej Fundusz udziela dotacji w wysokości do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł.
      
    2. Gospodarka zasobami wodnymi

     Fundusz udziela pomocy finansowej w formie dotacji na zadania polegające na:

     1) konserwacji i odtworzeniu zbiorników małej retencji wodnej na terenach objętych ochroną konserwatorską - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł,

     2) opracowaniu programów i planów gospodarki zasobami wodnymi.

    Ochrona atmosfery

    § 3

    1. O dofinansowanie w formie dotacji mogą ubiegać się:
    2. - jednostki sektora finansów publicznych,

     - inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorców,

     podejmujące się realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, w szczególności związanych z likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe typu węgiel, koks lub realizacją nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

    3. Wysokość dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej i dla budowy nowych wykorzystujących energię odnawialną ustalana jest w zależności od zastosowanego rodzaju nośnika energii jako iloczyn mocy instalowanego źródła ciepła w kW i stawki jednostkowej odpowiednio dla:
    4. 1) zachowania dotychczasowego nośnika energii - gazu ziemnego i zmianie źródła ciepła na wysokosprawne - w wysokości 200,00 zł,

     2) gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego - w wysokości 400,00 zł,

     3) energii elektrycznej i biomasy - w wysokości 300,00 zł,

     4) energii odnawialnej - w wysokości 1.000,00 zł z zastrzeżeniem ust. 4.

    5. W przypadku likwidacji kotłowni i wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej, dotacji udziela się w wysokości 300,00 zł za kW mocy wymiennikowni z zastrzeżeniem ust. 4.
    6. Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła przy zastosowaniu powyższych nośników energii obliczane będzie z użyciem mnożnika dla zadań realizowanych na terenach:
    7. 1) Parków Narodowych - mnożnik 1,5,

     2) uzdrowisk – mnożnik 2,

     3) wskazanych w programach ochrony powietrza jako obszary z przekroczeniami wartości dopuszczalnych - mnożnik 2.

    8. Dodatkowo za każdy kW zmniejszenia mocy instalowanej w stosunku do funkcjonującej przed modernizacją - 30,00 zł.
    9. Wysokość dotacji ustalona wg ust. 2-5 może wynosić do 80% kosztów tych elementów zadania, ale nie więcej niż 80.000,00 zł.
    10. W przypadku wcześniejszego lub jednoczesnego wykonywania elementów termomodernizacji budynku i ulepszeń cieplnych wszystkich przegród budynku wg pełnego audytu energetycznego dofinansowanie może wynosić do 80% kosztów tych elementów lub ulepszeń, ale nie więcej niż 40.000,00 zł na element lub przegrodę i łącznie na wszystkie elementy i przegrody budynku nie więcej niż 80.000,00 zł.
    11. W innych przypadkach niż wymienionych w ust. 7 dofinansowanie może zostać udzielone na elementy termomodernizacji budynku i/lub ulepszenie cieplne przegród/przegrody budynku w wysokości do 80% kosztów tych elementów lub ulepszeń, ale nie więcej niż 35.000,00 zł na element lub przegrodę i 50.000,00 zł na budynek.
    12. Wysokość dotacji ustalona wg ust. 2-5 wraz z dotacją ustaloną wg ust. 7 może wynosić do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 130.000,00 zł. W przypadku dotacji, której wysokość ustalona wg ust. 2 - 5 wraz z dotacją ustaloną wg ust. 8 może wynosić do 80% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł.

    Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów

    § 4

    1. W szczególności, w formie dotacji do:
    2. 1) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 100.000,00 zł rocznie dofinansowywane będą zadania związane z rozpoznawaniem i ochroną najcenniejszych gatunków kręgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, występujących na terenie województwa podkarpackiego,

     2) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 50.000,00 zł dofinansowywane będą zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz czynną ochroną gatunkową wynikającą z zadań planów ochrony lub planów zadań ochronnych,

     3) 50% kosztów zadania ale nie więcej niż 100.000,00 zł dofinansowane będą zadania związane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu, będącego przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

    3. Przy dofinansowaniu zadań z zakresu utrzymania i zachowania zabytkowych drzewostanów pod uwagę będzie brane:
    4. 1) kompleksowe wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych, których zakres wynika z dokumentacji dendrologicznej,

     2) udokumentowanie przez Wnioskodawcę powszechnej dostępności obiektu.

    5. W formie dotacji dofinansowywane będą zadania polegające na odbudowie pogłowia kuropatwy lub zająca pozytywnie zaopiniowane przez Zarządy właściwych Okręgów Polskiego Związku Łowieckiego. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% ich kosztów, ale nie więcej niż:
    6. - 10.000,00 zł w przypadku zakupu kuropatw lub 15.000,00 zł w przypadku zakupu zajęcy,

     - 20.000,00 zł w przypadku budowy wolier hodowlano – adaptacyjnych.

    7. Zarybianie wód otwartych gatunkami chronionymi i zagrożonymi wyginięciem, w szczególności pstrągiem potokowym, świnką, brzaną i boleniem, dofinansowywane jest w wysokości do 15% kosztów całkowitych zarybień.

    Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi

    § 5

    1. Dofinansowaniu w formie dotacji podlegać będą w  szczególności zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego polegające na:
    2. 1) usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest - na zasadach określonych w w odrębnej „Procedurze dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie”,

     2) zapobieganiu skutkom zanieczyszczania środowiska w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.

    3. Atestacja i modernizacja opryskiwaczy polowych i sadowniczych nie spełniających parametrów sprawności technicznej wykonywana przez upoważnione jednostki organizacyjne dofinansowywana jest w wysokości do 50% kosztów, ale nie więcej niż 200,00 zł  w odniesieniu do jednego opryskiwacza.

    Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków

    § 6

    1. W formie dotacji dofinansowywane będą przede wszystkim zadania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska.
    2. Pomoc w szczególności kierowana będzie na:
    3. 1) likwidację skutków poważnych awarii lub klęsk żywiołowych, budowę i modernizację urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej – jako wsparcie przy wykorzystaniu innych środków,

     2) zakup materiałów, sprzętu i urządzeń, na zwiększenie zasobów wyposażenia wojewódzkiego i powiatowych magazynów przeciwpowodziowych – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania,

     3) systemy ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł.

     4) zwiększenie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego potencjału technicznego jednostek straży pożarnych umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii poprzez:

     a) zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka (tj. aparaty powietrzne i maski,sygnalizatory bezruchu, ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi i/lub promieniowaniem cieplnym i płomieniem, pasy strażackie, ubrania specjalne, rękawice specjalne, buty strażackie, hełmy strażackie, szelki ratownicze) oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów -  maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 20.000,00 zł na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych i 15.000,00 zł w pozostałych przypadkach,

     b) zakup nowych samochodów pożarniczych – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 30.000,00 zł w przypadku samochodów pożarniczych i 140.000,00 zł w przypadku średnich i ciężkich,

     c) zakup lekkich, średnich lub ciężkich używanych samochodów pożarniczych pochodzących spoza krajowych jednostek ochrony przeciwpożarowej - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów zakupu, ale nie więcej niż 20.000,00 zł w przypadku samochodów lekkich i 70.000,00 zł w przypadku średnich i ciężkich

     dla jednej jednostki straży pożarnej rocznie.

     5) działania edukacyjne, skierowane do społeczności lokalnych w zakresie zagrożeń miejscowych i ich skutków.

    4. Wypłata dotacji na wymienione w ust. 2 pkt 4) wyposażenie i uzbrojenie strażaka, sprzęt i samochody pożarnicze uzależniona jest od przedłożenia, w przypadku konieczności posiadania - świadectwa dopuszczenia do użytkowania uzyskanego zgodnie z artykułem 7 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami).
    5. Termin naboru wniosków na zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b) i c) – ustala się do 31 marca na rok bieżący. Wnioski złożone poza terminem naboru, będą rozpatrywane w przypadku wolnych środków finansowych w kolejności zgłoszenia.

    Inne zadania określone w planie działalności Funduszu

    § 7

    1. W formie dotacji, w wysokości dofinansowywane mogą być zadania realizowane przez samorząd województwa lub przez jednostki upoważnione, polegające na:
    2. 1) opracowaniu bądź aktualizacji wojewódzkich programów ochrony środowiska, programów ochrony i rozwoju zasobów wodnych, planów gospodarki odpadami, planów ochrony parków krajobrazowych bądź ich części i innych opracowań o charakterze regionalnym, w wysokości do 90% kosztów zadania.

     2) opracowaniu bądź aktualizacji programów ochrony powietrza oraz programów ochrony środowiska przed hałasem dla dróg, w wysokości do 100% kosztów zadania.

    3. Fundusz może udzielić dotacji na inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, pod warunkiem ujęcia środków na ich realizację w rocznym planie finansowym i planie działalności.

    Wnioski o dotacje rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.


    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
    Deklaracja dostępności Polityka prywatności