• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

 1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
 2. do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
 3. od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego o pH gleby poniżej lub równej 5,5.


Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie dotyczy zakupu wapna lub środka wapnującego dokonanego po dniu 01.06.2019 r.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

 1. do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
 2. do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
 3. do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
 2. Opłacona Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
 3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
 4. Kopie decyzji o uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - jeśli dotyczy,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR
 6. Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

należy składać do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
ul. Prof. L. Chmaja 3
35-021 Rzeszów

lub do pozostałych Stacji Chemiczno-Rolniczych na terenie kraju.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

 1. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie - 17 854 27 16
 2. Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie - 17 853 63 61 wew. 101

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności