• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2020


Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2020 poz. 408) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2019 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin – 9,92 zł
  2. dla powiatów – 2,36 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Klimatu w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca.

1. Obwieszczenie Ministra Klimatu

2. Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

3. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności