• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2018

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2018 poz. 545) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2017 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 11,30 zł
  2. dla powiatów - 3,68 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 14.06.2018 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2017 r. przypadających na 1 mieszkańca


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności