• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących
z opłat i kar środowiskowych za rok 2022, podlegającej przekazaniu na rzecz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2023 poz. 517) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2022 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin – 14,18 zł
  2. dla powiatów – 3,28 zł.

Wersję oryginalną wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2022 r. przypadających na jednego mieszkańca.

1. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska

2. Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

3. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów


Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności