• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna – Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - ścieżka bankowa

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. 17 853 63 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy zmierzających do jej zawarcia oraz do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze).
 4. Źródłem danych mogą być dostępne rejestry publiczne w tym Elektroniczne Księgi Wieczyste, w celu weryfikacji danych we wniosku o dofinansowanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, które może zostać zrealizowane na zasadach określonych w RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy.
 9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych, w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy lub porozumienia, m.in. podmioty świadczące usługi IT.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w związku z wykonywaniem przez NFOŚiGW zadań publicznych w celu udostępnienia środków WFOŚiGW na udzielenie Pani/Panu dotacji, kontroli wykorzystywania dotacji i realizacji przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym ewidencjonowania osiągniętych efektów w ramach realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze", a także w celu otrzymania i wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej oraz realizacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości i ewaluacji przedsięwzięć finansowanych z tych środków, w ramach realizacji programu priorytetowego "Czyste Powietrze".
 11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim, które na podstawie odrębnych przepisów są uprawnione do wykonywania zadań w zakresie ochrony interesów finansowych i budżetu Unii Europejskiej, w celu realizacji tych zadań.
 12. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione przedsiębiorstwom energetycznym w rozumieniu art. 3 pkt. 12) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub operatorom systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt. 25) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w celu weryfikacji dostępu nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie do sieci energetycznej, gazowej lub ciepłowniczej.
 13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 14. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

 

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności