• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Współadministratorów w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla reprezentantów wnioskodawców/beneficjentów oraz ich pracowników - dla Gmin

Zgodnie z art. 13 lub 14, art. 26 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą
w 02-673 Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3a, tel. 22 459 05 21, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej
dalej "Administrator 1".

oraz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie- WFOŚiGW w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Zygmuntowska 9, tel. 17 852-23-44, 17 852-26-01, 17 853-63-81, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. więcej możesz dowiedzieć się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl "Administrator 2"

 1. Administrator 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f ) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) i Administrator 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz e) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) wspólnie administrują Pani/Pana danymi osobowymi, w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Szczegółowy podział odpowiedzialności Współadministratorów:
  1. Administrator 1: opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu tj. wzoru wniosku o dofinansowanie, wniosku o płatność wraz z instrukcjami dla beneficjentów, regulaminu naboru wniosków w ramach Programu oraz metodyki szacowania efektu ekologicznego i rzeczowego a co za tym idzie ustalenie zakresu danych, wprowadzanie zmian do Programu i pozostałych dokumentów oraz uzgadnianie ich z Administratorem 2 oraz przeprowadzanie kontroli przedsięwzięcia, bieżące monitorowanie sposobu realizacji Programu, realizacja wszelkich czynności związanych z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych działaniem i utrzymaniem Generatora wniosków o dofinansowanie/wniosków o płatność,
  2. Administrator 2: prowadzenie naboru wniosków oraz dokonywanie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, zawieranie umów o dofinasowanie w ramach Programu i ich obsługa, w tym prowadzenia kontroli przedsięwzięć w ramach Programu.
 2. Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (IOD), z którymi można się z kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  1. IOD Administratora 1 – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. IOD Administratora 2 - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Współadminitratorzy będą przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych, tj. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Współadministratorzy będą przetwarzali Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji umowy oraz Przez okres wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
  1. Administrator 1 pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",
  2. Administrator 2 przez 10 lat od rozliczenia i zakończenia umowy.
 6. Pani/Pana prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe Współadministratorzy pozyskali od Wnioskodawcy/Beneficjenta, który złożył wniosek o dofinansowanie/zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych:

                

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności