• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Załącznik do uchwały nr 93/2011 Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 21 października 2011r.

ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK ORAZ TRYB I ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zwany dalej „Funduszem” finansuje zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25  poz. 150. z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz w innych ustawach, zgodnie z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie” stanowiącymi załącznik do uchwały nr 92/2011 Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2011r., stosownie do uchwalanych corocznie planów działalności i list przedsięwzięć priorytetowych oraz w sposób zapewniający wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
 2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 skierowane jest do podmiotów  korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 Ustawy.
 3. Środki finansowe przeznaczone przez Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy    z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2010r. Nr  113, poz. 759 z póź. zm.).
 4. Pomoc udzielana przez Fundusz podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom.

§ 2

 1. Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej zwane dalej „pomocą finansową” realizowane jest przez Fundusz w formie:
 2. 1) udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

  2) udzielania dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

 3. Fundusz może również przekazywać środki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

§ 3

Udzielanie pożyczek i dotacji oraz przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez ten podmiot według wzorów ustalonych przez Zarząd Funduszu.

§ 4

 1. Fundusz nie rozpatruje wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zadania zakończone oraz nie finansuje elementów zadań, na które faktury zostały wystawione przed złożeniem wniosku.
 2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą wniosków na zadania mające na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych i likwidację poważnych awarii i ich skutków.
 3. Fundusz nie finansuje ze swoich środków:
 4. 1) wykupu gruntów i nieruchomości  pod inwestycje,

  2) kosztów opracowania dokumentacji technicznej oraz opłat związanych z uzyskaniem pozwoleń i decyzji  administracyjnych,

  3) kosztów nadzoru, inżyniera kontraktu,

  4) kosztów instrukcji, eksploatacji itp.,

  5) kosztów oznakowania zadań,

  6) kosztów promocji, z wyłączeniem zadań dotyczących organizowania akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną,

  7) kosztów funkcjonowania jednostki realizującej zadanie, z zastrzeżeniem Części I pkt 2 ppkt 4)  i ppkt 6  lit. b) załącznika nr 1 do niniejszych zasad.

  8) kosztów przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych,

 5. Wydatki określone w ust. 3 uwzględnia się w koszcie całkowitym zadania.
 6. Podatek VAT może być finansowany ze środków Funduszu tylko wówczas, gdy Pożyczkobiorcy/Dotowanemu  nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

§ 5

Fundusz może udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na zasadach określonych w umowie z bankiem.

§ 6

Decyzje o udzieleniu pomocy finansowej podejmuje w drodze uchwały:

1) Zarząd Funduszu - w przypadku pożyczki lub dotacji, której wartość jednostkowa jest równa lub niższa niż 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim,

2) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu – w przypadku pożyczki lub dotacji, której wartość jednostkowa przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim.

§ 7

Na podstawie oddzielnych umów na to samo zadanie mogą być stosowane różne formy pomocy finansowej.

§ 8

 1. Przyznana pomoc w formie pożyczki lub dotacji bądź łącznie pożyczki z dotacją, z wyłączeniem dotacji w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, nie może przekroczyć 70% kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 11 ust. 3 oraz Części V pkt 1 ppkt 1) załącznika nr 1 do niniejszych zasad.
 2. Dla celu wyliczenia maksymalnej pomocy ze środków Funduszu, na równi z pożyczką traktuje się kredyt udzielony przez bank, jeżeli redytobiorca korzysta z dopłat do oprocentowania kredytu.
 3. Zawarcie przez Fundusz umowy cywilno-prawnej z wnioskodawcami uzależnione jest od wyboru wykonawcy.
 4. Podmioty korzystające z dofinansowania ze środków Funduszu składają oświadczenia na wzorach ustalonych przez Zarząd Funduszu, że  wyboru wykonawców zadania oraz dostawców towarów i usług dokonano:
 5. 1) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - w odniesieniu do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy,

  2) zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości - w odniesieniu do pozostałych podmiotów.

 6. Pomoc finansowa może być udzielona po stwierdzeniu przez Zarząd Funduszu, że zapewnione jest pełne zbilansowanie finansowania kosztów zadania. Podstawę takiego stwierdzenia może stanowić oświadczenie wnioskodawcy zawarte we wzorach wniosków, o których mowa w § 3 lub pisemne poświadczenie pozostałych stron, biorących udział w finansowaniu zadania.
 7. Pomoc finansowa może być udzielona po udokumentowaniu przez podmiot ubiegający się o pomoc, wywiązywania się z ustawowego obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań wobec Funduszu, a także zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatków, z zastrzeżeniem ust. 7.
 8. Jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki budżetowe składają oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązków, o których mowa w ust. 6.

ROZDZIAŁ II
Pożyczki

§ 9

 1. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów prawa bankowego oraz uzyskania odpowiednich zabezpieczeń.
 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki łącznie z karencją nie może przekraczać 10 lat.
 3. Okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 1 rok od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki.
 4. Ograniczenia maksymalnego okresu karencji, o której mowa w ust. 3  nie stosuje się do pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej, o której mowa w § 11, zwanej dalej pożyczką pomostową.

§ 10

 1. Przy udzielaniu pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie, ustalane w odniesieniu do stopy redyskonta weksli, określanej przez Radę Polityki Pieniężnej.
 2. Oprocentowanie od 0,3 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,0%,  stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane na obszarach Parków Narodowych i ich otulin oraz Parków Krajobrazowych bez otulin - przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i samorząd województwa oraz spółki wodne.
 3. Oprocentowanie od 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 3,0%,  stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na przedsięwzięcia proekologiczne, realizowane przez gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów i samorząd województwa oraz spółki wodne.
 4. Oprocentowanie od 0,6 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 4,0%, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek innym podmiotom, niż wymienione w ust. 2 i 3.
 5. Wysokość oprocentowania zwiększana jest o 0,04 stopy redyskonta za każdy kolejny rok spłaty pożyczki.

§ 11

 1. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową.
 2. Pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.
 3. Pożyczka pomostowa, łącznie z pomocą określoną w § 8 ust. 1, nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.
 4. Oprocentowanie pożyczki pomostowej wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli, nie mniej niż 4,0%.

§ 12

Umowa pożyczki winna określać w szczególności:

1) wysokość pożyczki oraz jej oprocentowanie,

2) harmonogram spłaty pożyczki z oprocentowaniem,

3) termin wypłaty pożyczki lub poszczególnych rat,

4) termin zakończenia dofinansowanego zadania,

5) sposób zabezpieczenia wierzytelności,

6) uprawnienia Funduszu związane z kontrolą wykorzystania pożyczki i jej zabezpieczeniem,

7) planowane efekty: rzeczowy i ekologiczny, terminy przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie,

8) inne warunki ustalone przez umawiające się strony,

9) sankcje w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy,

10) harmonogram finansowo – rzeczowy, stanowiący integralną część umowy.

§ 13

 1. Umowa pożyczki może zostać wypowiedziana przed terminem spłaty w razie stwierdzenia następujących okoliczności:
 2. 1) odstąpienia przez pożyczkobiorcę od realizacji zadania, na które pożyczka została udzielona,

  2) nie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego lub rzeczowego, określonego w harmonogramie finansowo-rzeczowym,

  3) nieterminowej spłaty rat pożyczki lub oprocentowania,

  4) podania przez Pożyczkobiorcę we wniosku o pożyczkę, jak też w trakcie kontroli nieprawdziwych danych,

  5) nie spełniania przez Pożyczkobiorcę innych warunków ustalonych w umowie.

 3. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o wypowiedzeniu umowy w razie stwierdzenia, że:
 4. 1) udzielona pomoc jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem,

  2) Pożyczkobiorca nie wywiązuje się z obowiązku zwrotu udzielonej pożyczki, określonego w § 23 pkt 1).

 5. W razie wypowiedzenia umowy pożyczki, niespłacone kwoty są wymagalne z odsetkami i ustalonymi karami umownymi.

§ 14

 1. Pożyczka może być częściowo umorzona na wniosek Pożyczkobiorcy, po spełnieniu następujących warunków:
 2. 1) zadanie zostało zrealizowane w terminie umownym,

  2) został osiągnięty planowany efekt rzeczowy i ekologiczny zadania,

  3) Pożyczkobiorca spłacił, co najmniej 90% pożyczki oraz należne oprocentowanie,

  4) Pożyczkobiorca wywiązuje się z uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za szczególne korzystanie z wód oraz innych zobowiązań w stosunku do Funduszu, a także zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatków,

  5) spłaty rat kapitałowych i odsetek realizowane były w terminach określonych umową z zastrzeżeniem § 15.

 3. Maksymalna wysokość umorzenia pożyczki wynosi 10% udzielonej pożyczki i nie więcej niż kwota pożyczki, która pozostała do spłaty w dniu podejmowania decyzji o umorzeniu.
 4. Wysokość umorzenia zależy od długości okresu spłaty pożyczki tj. okresu od daty faktycznej wypłaty pierwszej transzy do daty spłaty ostatniej raty.
 5. W przypadku pożyczki, której okres spłaty jest krótszy niż pięć lat, wysokość umorzenia ulega obniżeniu o jeden punkt procentowy za każdy rok poniżej pięcioletniego okresu spłaty z zastrzeżeniem § 16 pkt 5).
 6. Wniosek o umorzenie pożyczki może być złożony nie wcześniej niż 90 dni przed wynikającym z harmonogramu terminem spłaty kwoty objętej wnioskiem o umorzenie.
 7. Złożenie wniosku o umorzenie w terminie określonym w ust. 5 powoduje zawieszenie wymagalności spłaty raty objętej wnioskiem do czasu podjęcia decyzji o umorzeniu. Za okres zawieszenia wymagalności spłaty pobierane są odsetki w wysokości określonej
  w umowie.
 8. Decyzje w sprawach umorzenia pożyczek podejmuje:
 9. 1) Zarząd Funduszu - w przypadku umorzenia, którego wartość jest równa lub niższa niż 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim,

  2) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu – w przypadku umorzenia, którego wartość przekracza 0,5% przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim.

 10. W przypadku otrzymania pomocy ze środków Funduszu na to samo zadanie w formie pożyczki i dotacji, maksymalną kwotę umorzenia, o której mowa w ust. 2 i 4,
  z uwzględnieniem § 15  pomniejsza się o wysokość udzielonej dotacji.

§ 15

Umorzenie pożyczki w przypadku opóźnienia w spłacie rat lub odsetek jest dopuszczalne na następujących warunkach:

1) w razie łącznych opóźnień w spłacie kapitału nie przekraczających w okresie spłaty pożyczki 14 dni - maksymalna wysokość umorzenia, o której mowa w § 14 ust. 2 i 4 ulega zmniejszeniu o połowę,

2) w razie łącznych opóźnień w spłacie odsetek z tytułu oprocentowania nie przekraczających w okresie spłaty pożyczki 14 dni - maksymalna wysokość umorzenia, o której mowa w § 14 ust. 2 i 4  ulega zmniejszeniu o wysokość odsetek, które zostały wpłacone po upływie terminu.

§ 16

Nie podlegają umorzeniu:

1) pożyczki i kredyty wypłacone ze środków Funduszu, o których mowa w § 5 oraz w § 11,

2) pożyczki wypłacone ze środków Funduszu na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych oraz innych źródeł zagranicznych,

3) pożyczki, o umorzenie których Pożyczkobiorca wystąpił po całkowitej ich spłacie,

4) pożyczki, dla których opóźnienia w spłacie przekraczają liczbę dni określoną w § 15,

5) pożyczki, których okres spłaty nie przekracza dwóch lat.

ROZDZIAŁ III
Dotacje

§ 17

 1. Dotacje mogą być udzielane na:
 2. 1) Edukację ekologiczną,

  2) Gospodarkę ściekową,

  3) Gospodarkę zasobami wodnymi,

  4) Ochronę atmosfery,

  5) Ochronę przyrody i krajobrazu,

  6) Gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi,

  7) Inne zadania określone w planie działalności Funduszu.

 3. Szczegółowe zasady dofinansowania zadań w formie dotacji określa załącznik nr 1.

§ 18

 1. Umowa dotacji winna określać w szczególności:
 2. 1) wysokość dotacji,

  2) termin wypłaty dotacji lub poszczególnych rat,

  3) uprawnienia Funduszu związane z kontrolą wykorzystania dotacji,

  4) planowany koszt, termin zakończenia dofinansowanego zadania, planowany efekt rzeczowy i ekologiczny oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających jego osiągnięcie,

  5) inne warunki ustalone przez umawiające się strony.

 3. Umowa dotacji może zostać wypowiedziana w razie stwierdzenia następujących okoliczności:
 4. 1) Dotowany odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona,

  2) nie został osiągnięty planowany efekt ekologiczny lub rzeczowy określony w harmonogramie finansowo - rzeczowym,

  3) podania przez Dotowanego we wniosku o dotację, jak też w trakcie kontroli nieprawdziwych danych,

  4) Dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie.

 5. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o wypowiedzeniu umowy w razie stwierdzenia, że:
 6. 1) udzielona pomoc jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem,

  2) Dotowany nie wywiązuje się z obowiązku zwrotu udzielonej dotacji, określonego w § 23  pkt 2).

 7. W razie wypowiedzenia umowy dotacji Fundusz występuje z żądaniem zwrotu udzielonej dotacji wraz z ustalonymi karami umownymi.

ROZDZIAŁ IV
Przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym

§ 19

 1. Środki finansowe Funduszu mogą być przekazywane na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.
 2. Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Zarząd Funduszu na podstawie złożonego przez kierownika państwowej jednostki budżetowej wniosku o dofinansowanie, w oparciu o listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
 3. W oparciu o decyzję Zarządu Funduszu sporządzana jest umowa o dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanego przez państwową jednostkę budżetową za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa.
 4. Umowa zawarta z państwową jednostką budżetową na realizację zadania dofinansowanego ze środków przekazanych przez Fundusz na rachunek bieżący dochodów budżetowych państwa ministra właściwego do spraw środowiska winna określać w szczególności:
 5. 1) obowiązki państwowych jednostek budżetowych w zakresie:

  a) występowania z wnioskami o uruchomienie środków z rezerwy celowej, o korektę wydanych decyzji oraz o zapewnienie finansowania zadania,

  b) rozliczania wydatkowania środków uzyskanych z rezerwy celowej,

  c) składania sprawozdań z postępów realizacji zadań,

  d) przekazywania dokumentów potwierdzających realizację zadań,

  e) dokonywania rozliczania osiągania efektów rzeczowych i ekologicznych oraz końcowego rozliczenia finansowego zadań,

  2) obowiązki Funduszu w zakresie:

  a) weryfikacji i akceptacji wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej,

  b) weryfikacji i akceptacji rozliczeń środków wydatkowanych przez państwowe jednostki budżetowe,

  c) dokonywania kontroli realizacji zadań.

 6. Umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana przez Fundusz w razie stwierdzenia, że państwowa jednostka budżetowa wykorzystała dofinansowanie:
 7. 1) w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie,

  2) bez zachowania odpowiednich procedur,

  3) w całości lub części w sposób nienależny bądź w nadmiernej wysokości.

 8. Do rozpatrywania wniosków i zawierania umów o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Funduszu za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa nie stosuje się postanowień § 4 ust. 3, § 8 ust. 3 oraz § 22 niniejszych zasad.

ROZDZIAŁ V
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

§ 20

 1. Fundusz udziela dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Wyboru banków, które będą udzielały kredyty z dopłatami do oprocentowania dokonuje Zarząd Funduszu.
 3. W przypadku, gdy kredytobiorca zobowiązany do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych dokona wyboru banku, z którym Fundusz nie ma zawartej umowy o dopłatach do odsetek od kredytów, Zarząd Funduszu może zawrzeć z tym bankiem umowę pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 411 ust. 10b i 10c ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 4. Z wybranymi bankami Zarząd Funduszu zawiera umowę o dopłatach do odsetek od kredytów. Zawarta umowa winna w szczególności określać:
 5. 1) okres na jaki kredyty z dopłatą do oprocentowania mogą być udzielone,

  2) sposób wyliczenia i terminy przekazywania dopłat do odsetek od kredytu,

  3) uprawnienia Funduszu związane z kontrolą wykorzystania kredytu,

  4) sankcje w przypadku nieprawidłowej realizacji zadania, na które zaciągnięto kredyt,

  5) inne warunki ustalone przez umawiające się strony.

 6. Fundusz podejmuje decyzje o udzieleniu dopłat na podstawie wniosku składanego
  w Funduszu przez  Dotowanego określając:
 7. 1) wysokość kredytu objętego dopłatami,

  2) wysokość dopłat do oprocentowania w całym okresie kredytowania.

 8. Wysokość kredytu objętego dopłatą nie może przekroczyć poziomu dofinansowania określonego w § 8 ust. 1.

§ 21

 1. Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielane są na okres nie dłuższy niż osiem lat spłaty kredytu. Za początek spłat uważa się datę wypłaty kwoty udzielonego kredytu lub jego pierwszej transzy.
 2. Wysokość dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki jest stała i wynosi 2,50 punktu procentowego.

ROZDZIAŁ VI
Realizacja umów

§ 22

 1. Wypłata raty pożyczki lub dotacji następuje w sposób i terminach określonych
  w umowie.
 2. Wypłata środków dokonywana jest po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione koszty tj.:
 3. 1) formularza rozliczenia środków  wg wzoru określonego przez Zarząd Funduszu,

  2) kserokopii faktur lub rachunków opisanych na oryginałach w jakiej wysokości i formie są one zrealizowane ze środków Funduszu, uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Pożyczkobiorcy/Dotowanego w zakresie majątkowym lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Funduszu prowadzącego sprawę,

  3) protokołów częściowego odbioru,

  4) innych dokumentów wynikających z zawartej umowy.

 4. Wypłata dopłat do odsetek następuje w terminach określonych umową z bankiem, po przedłożeniu przez bank informacji o faktycznych terminach wypłat, spłat udzielonego kredytu oraz wysokości należnych dopłat do oprocentowania za dany okres.

§ 23

W przypadku otrzymania na realizację przedsięwzięcia dodatkowej bezzwrotnej pomocy innej, niż wykazanej we wniosku o dofinansowanie:

1) na poniesione nakłady sfinansowane pożyczką - Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przekazania do Funduszu tytułem wcześniejszej spłaty pożyczki kwoty, pokrywającej się z kwotą bezzwrotnej pomocy, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpływu środków na rachunek Pożyczkobiorcy

2) na poniesione nakłady sfinansowane dotacją - Dotowany zobowiązany jest do zwrotu dotacji w części pokrywającej się z kwotą bezzwrotnej pomocy, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpływu środków na rachunek Dotowanego.

§ 24

Podmioty korzystające z dofinansowania ze środków Funduszu zobowiązane są do oznakowania dofinansowanego zadania w sposób wynikający z instrukcji ustalonej przez Zarząd Funduszu.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 25

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu nie zostanie zawarta umowa z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy, decyzja w tej sprawie może być uchylona.

§ 26

Rada Nadzorcza, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może uchwalić odmienne zasady dofinansowania wybranych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 27

 1. Określonych w § 8 ust. 1 ograniczeń maksymalnej wielkości pomocy nie stosuje się do przyznawania pomocy w formie pożyczek i dotacji ze środków finansowych udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie wskazanych programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Udostępnianie środków beneficjentom programów określonych w ust. 1 następuje według procedur przyjętych przez Zarząd Funduszu na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik Nr 1 do „Zasad udzielania i umarzania
pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania
dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOFINANSOWANIA NIEKTÓRYCH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W FORMIE DOTACJI PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

Część I. Edukacja ekologiczna

 1. W ramach edukacji ekologicznej Wojewódzki Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną, uwzględniające w szczególności:
 2. 1) gospodarkę odpadami i surowcami wtórnymi,

  2) rozwój przyjaznej dla środowiska energetyki i infrastruktury,3) racjonalne gospodarowanie przestrzenią przyrodniczą, rolnośrodowiskową i architekturą krajobrazu, także w ujęciu historycznym.

 3. Pomoc finansowa kierowana będzie na:
 4. 1) rozwój bazy edukacji ekologicznej (doposażenie pracowni edukacyjnych, które charakteryzuje trwałość finansowa i instytucjonalna) – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 złotych,

  2) budowę i modernizację terenowych ścieżek edukacyjnych - maksymalna wysokość dofinansowania do 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 15 000,00 złotych,

  3) organizację konkursów i olimpiad – dofinansowaniem objęty jest tylko zakup nagród rzeczowych dla finalistów, a maksymalna wysokość dofinansowania na jeden konkurs lub olimpiadę nie może przekroczyć 5.000,00 zł dla projektów o zasięgu ogólnowojewódzkim i 1.500,00 zł o zasięgu powiatowym,

  4) organizację akcji upowszechniających wiedzę ekologiczną, z wyłączeniem promocji produktów i rzeczy poprzez ich zakup:

  - dla projektów o zasięgu wojewódzkim maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie wydatków osobowych podmiotów organizujących lub uczestniczącychw akcji nie może przekroczyć 5 % tych kosztów,

  - dla projektów o zasięgu lokalnym (powiat lub gmina) maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 10.000,00 zł, w tym dofinansowanie wydatków osobowych podmiotów organizujących lub uczestniczących w akcji nie może przekroczyć 5 % tych kosztów,

  5) organizację konferencji, seminariów i szkoleń - maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów druku materiałów pokonferencyjnych lub szkoleniowych  i/lub wytworzenia wersji cyfrowej tych materiałów,

  6) publikacje, audycje radiowe lub telewizyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w sposób kompleksowy element środowiska lub obszaru przyrodniczego – maksymalna kwota dofinansowania nie może być większa niż 50.000,00 zł. i nie może przekroczyć:

  a) 70% kosztów druku i/lub wytworzenia wersji cyfrowej nakładu publikacji,

  b) 70% kosztów zadania w przypadku audycji radiowych lub telewizyjnych, w tym dofinansowanie wydatków osobowych podmiotów organizujących lub uczestniczącychw audycji nie może przekroczyć 5% tych kosztów,

  7) zakup wydawnictw o charakterze ekologicznym dla bibliotek pedagogicznych i ich filii w celu uzupełnienia zasobów bibliotecznych, ale nie więcej niż 70% kosztów zadania.

 5. Fundusz może zastrzec sobie prawo do części nakładu publikacji, o których mowa w pkt 2 ppkt 5) i 6).

Część II. Gospodarka ściekowa

 1. Na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej Fundusz udziela dotacji jedynie
  w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.
 2. Tryb udzielania dotacji oraz jej wysokość określa Rozdział V „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Część III. Gospodarka zasobami wodnymi

Fundusz udziela pomocy finansowej w formie dotacji na zadania polegające na:

1) konserwacji i odtworzeniu zbiorników małej retencji wodnej na terenach objętych ochroną konserwatorską,

2) opracowaniu programów i planów gospodarki zasobami wodnymi.

Część IV. Ochrona atmosfery

 1. O dofinansowanie w formie dotacji mogą ubiegać się:
 2. - jednostki sektora finansów publicznych,

  - kościoły i inne związki wyznaniowe,

  podejmujące się realizacji kompleksowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów użyteczności publicznej, w szczególności związanych z likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe typu węgiel, koks lub realizacją nowych      z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 3. Wysokość dotacji na modernizację źródeł energii cieplnej obiektów i dla budowy nowych wykorzystujących energię odnawialną ustalana jest w zależności od zastosowanego rodzaju nośnika energii jako iloczyn mocy instalowanego źródła ciepła w kW i stawki jednostkowej odpowiednio dla:
 4. 1) zachowania dotychczasowego nośnika energii - gazu ziemnego i zmianie źródła ciepła na wysokosprawne - w wysokości 80 zł,

  2) gazu ziemnego, gazu płynnego, oleju opałowego - w wysokości 130 zł,

  3) energii elektrycznej i biomasy - w wysokości 300 zł,

  4) energii odnawialnej - w wysokości 600 zł z zastrzeżeniem pkt. 4.

 5. W przypadku likwidacji kotłowni i wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej, dotacji udziela się w wysokości 200 zł za kW mocy wymiennikowni z zastrzeżeniem pkt 4.
 6. Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła przy zastosowaniu powyższych nośników energii obliczane będzie z użyciem mnożnika dla zadań realizowanych na terenach:
 7. 1) Parków Narodowych - mnożnik 2,

  2) Parków Krajobrazowych i uzdrowisk – mnożnik 1,5.

 8. Dodatkowo za każdy kW zmniejszenia mocy instalowanej w stosunku do funkcjonującej przed modernizacją - 30 zł.
 9. Wysokość dotacji ustalona wg pkt 1-5 może wynosić do 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 80.000 zł.
 10. Przyznanie dotacji na inne elementy termomodernizacji obiektu uzależnione jest od wcześniejszego lub jednoczesnego wykonywania ulepszeń cieplnych obiektu wg pełnego audytu energetycznego i może wynosić do 70% kosztów tych elementów, ale - w zależności od wielkości inwestycji - nie więcej niż 50.000 zł.
 11. Wysokość dotacji ustalona wg pkt 1-5 wraz z dotacją ustaloną wg pkt 7 może wynosić do 70% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000 zł.

Część V. Ochrona przyrody

 1. W szczególności, w formie dotacji do:
 2. 1) 90% kosztów zadania ale nie więcej niż 50.000,00 zł dofinansowywane będą zadania związane z pielęgnacją i konserwacją pomników przyrody oraz czynną ochroną gatunkową wynikającą z zadań planów ochrony lub planów zadań ochronnych rezerwatów przyrody,

  2) 70% kosztów zadania ale nie więcej niż 100 000,00 zł dofinansowane będą zadania związane z utrzymaniem i zachowaniem drzewostanu, będącego przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 3. Przy dofinansowaniu zadań z zakresu utrzymania i zachowania zabytkowych drzewostanów pod uwagę będzie brane:
 4. 1) kompleksowe wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych, których zakres wynika z dokumentacji dendrologicznej,

  2) udokumentowanie przez Wnioskodawcę powszechnej dostępności obiektu.

 5. W formie dotacji przewiduje się dofinansowanie, w wysokości do 70% kosztów opracowania wojewódzkiego programu ochrony zagrożonych gatunków zwierząt drobnych. Do czasu opracowania programu dofinansowywane będą w szczególności zadania polegające na odbudowie pogłowia kuropatwy, w wysokości do 70 % ich kosztów, ale nie więcej niż 10.000,00 złotych,
 6. Zarybianie wód otwartych gatunkami chronionymi i zagrożonymi, dofinansowywane jest w wysokości do 10% kosztów całkowitych zarybień.

Część VI. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Dofinansowaniu w formie dotacji podlegać będą w  szczególności zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego polegające na:

1) organizacji lub rozbudowie istniejącego systemu selektywnej zbiórki odpadów - do 50% kosztów zadania, nie więcej niż 70.000 zł,

2) usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest - na zasadach określonych w odrębnym programie.

Część VII. Inne zadania określone w planie działalności Funduszu

 1. W formie dotacji dofinansowywane będą przede wszystkim zadania polegające na zapobieganiu i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska.
 2. Pomoc w szczególności kierowana będzie na:
 3. 1) likwidację skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych – jako wsparcie przy wykorzystaniu innych środków,

  2) zakup materiałów, sprzętu i urządzeń, w tym wysokowydajnych agregatów pompowych na zwiększenie zasobów wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % zadania,

  3) systemy ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i zagrożeniami – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000 zł.

  4) zwiększenie za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego potencjału technicznego ochotniczych straży pożarnych umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii poprzez:

  a) zakup nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów -  maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 70 % kosztów zakupu, ale nie więcej niż 15.000,00 zł,

  b) zakup nowych samochodów pożarniczych – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 25.000,00 zł w przypadku samochodów pożarniczych lekkich  i 75.000,00 zł w przypadku średnich.

 4. Termin naboru wniosków na zadania, o których mowa w pkt 2 ppkt 4) lit. b) – ustala się do 31 marca na rok bieżący. Wnioski złożone poza terminem naboru, będą rozpatrywane
  w przypadku wolnych środków finansowych w kolejności zgłoszenia.
 5. W formie dotacji, w wysokości do 70% kosztów zadania dofinansowywane mogą być zadania realizowane przez samorząd województwa, polegające na:
 6. 1) rozbudowie i usprawnieniu systemu kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska,

  2) opracowaniu bądź aktualizacji wojewódzkich programów ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony przed hałasem, programów ochrony i rozwoju zasobów wodnych, planów gospodarki odpadami i innych opracowań
  o charakterze regionalnym.

 7. Fundusz może udzielić dotacji na inne zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, pod warunkiem ujęcia środków na ich realizację w rocznym planie finansowym
  i planie działalności.

Wnioski o dotacje rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności