• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Załącznik do uchwały nr 75/2015
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie
z dnia 27 listopada 2015 r.


KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

Na podstawie art. 400h.  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późniejszymi zmianami), Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ustala, że przy wyborze i ocenie przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu należy kierować się:

I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa oraz Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020

Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy kierować się hierarchią celów i zadań określonych w dokumentach:

 1. II Polityka Ekologiczna Państwa,
 2. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego,
 3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego,
 4. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,
 5. Wojewódzki Program Usuwania Azbestu na lata 2009-2032,
 6. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”
 7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 8. Master Plan dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 9. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.,
 10. Plan działalności oraz lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie uchwalanych corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Kryterium ma charakter nadrzędny. W pierwszej kolejności finansowane będą zadania wspierane ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem w Unii.

W celu realizacji Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmowana jest współpraca z innymi Funduszami, w celu zintegrowania działań i potencjału finansowego funduszy na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych lub poważnych awarii.

II. Kryterium celowości

Przez kryterium to należy rozumieć cele określone w art. 400a. ust. 1 pkt 1 – 9 oraz 11 - 42  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) oraz w innych ustawach.

III. Kryterium efektywności ekologicznej

Analizie i ocenie podlegać będą:

 1. Wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja uciążliwości źródła,
 2. Możliwość efektywnego osiągania docelowych standardów jakości środowiska lub istotnego obniżenia zanieczyszczeń środowiska poniżej obowiązujących wymagań,
 3. Zapobieganie i likwidacja zagrożeń u źródła ich powstawania,
 4. Położenie i zasięg oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych,
 5. Oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

IV. Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej

Ocenie podlegać będzie:

 1. Koszt zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego,
 2. Stopień zaawansowania zadania oraz planowany okres realizacji,
 3. Zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych, innych funduszy, w tym  pomocy zagranicznej i innych, a w przypadku przedsiębiorców z uwzględnieniem dotychczas uzyskanej pomocy ze środków publicznych),
 4. Okres zwrotu udzielonej pomocy,
 5. Nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych,
 6. Podnoszenie sprawności istniejących urządzeń ochrony środowiska.

V. Kryterium spełniania wymogów formalnych

Kryterium to wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu. Dotyczy
w szczególności:

 1. Kompletności wniosku,
 2. Posiadania wymaganych prawem pozwoleń.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności