• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Załącznik do uchwały nr 92/2011 Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 21 października 2011r.
ze zmianą z dnia 30 listopada 2012r.
- uchwała Rady Nadzorczej 69/2012 

KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE

Na podstawie art. 400h.  ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25  poz. 150 z późn. zm), Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ustala, że przy wyborze i ocenie przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu należy kierować się:

I. Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i województwa

Przy wyborze przedsięwzięć do dofinansowania należy kierować się hierarchią celów i zadań określonych w dokumentach:

 1. II Polityka Ekologiczna Państwa,
 2. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego,
 3. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego,
 4. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego,
 5. Wojewódzki Program Usuwania Azbestu na lata 2009-2032,
 6. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”
 7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
 8. Strategia Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020r.,
 9. Plan działalności oraz lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie uchwalanych corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Kryterium ma charakter nadrzędny. W pierwszej kolejności finansowane będą zadania wspierane ze środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej związanych z członkowstwem w Unii.

II. Kryterium celowości

Przez kryterium to należy rozumieć cele określone w art. 400a. ust. 1 pkt 1 – 9 oraz 11 - 42  ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w innych ustawach.

III. Kryterium efektywności ekologicznej

Analizie i ocenie podlegać będą:

 1. Wielkość efektu ekologicznego oraz eliminacja uciążliwości źródła,
 2. Możliwość efektywnego osiągania docelowych standardów jakości środowiska lub istotnego obniżenia zanieczyszczeń środowiska poniżej obowiązujących wymagań,
 3. Zapobieganie i likwidacja zagrożeń u źródła ich powstawania,
 4. Położenie i zasięg oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych,
 5. Oddziaływanie na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

IV. Kryterium efektywności ekonomiczno-technicznej

Ocenie podlegać będzie:

 1. Koszt zadania, w tym koszt jednostkowy uzyskania efektu ekologicznego,
 2. Stopień zaawansowania zadania oraz planowany okres realizacji,
 3. Zbilansowanie źródeł finansowania inwestycji (udział środków własnych, innych funduszy, w tym  pomocy zagranicznej i innych, a w przypadku przedsiębiorców z uwzględnieniem dotychczas uzyskanej pomocy ze środków publicznych),
 4. Okres zwrotu udzielonej pomocy,
 5. Nowoczesność rozwiązań techniczno-technologicznych,
 6. Podnoszenie sprawności istniejących urządzeń ochrony środowiska.

V. Kryterium spełniania wymogów formalnych

Kryterium to wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Funduszu. Dotyczy
w szczególności:

 1. Kompletności wniosku,
 2. Posiadania wymaganych prawem pozwoleń.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności