• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 (z poź. zmianami) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przesłać do Funduszu sprawozdanie o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu oraz wydatkach poniesionych na tą działalność. Termin złożenia tego sprawozdania upływa 15 lutego roku kalendarzowego, następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 888.): „Do powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązków wynikających z ustawy zmienianej w art. 68 w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej za okres do dnia 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 68 obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków, w tym zobowiązań z tytułu opłaty produktowej”.

Sprawozdanie to prosimy wypełnić według dołączonego załącznika. Pobierz załącznik.

Wydatki poniesione na zbiórkę i przekazanie odpadów do odzysku i recyklingu należy podzielić na poszczególne rodzaje opakowań.

W przypadku, gdy gmina nie zebrała i nie przekazała do odzysku i recyklingu żadnych odpadów opakowaniowych prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu.

O uwzględnieniu sprawozdania w informacji zbiorczej przygotowywanej przez Wojewódzki Fundusz do NFOŚiGW i Ministerstwa Środowiska, decyduje data stempla pocztowego. Przepis ten wynika  z  art. 57 § 5  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności