• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 (z poź. zmianami) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przesłać do Funduszu sprawozdanie o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu oraz wydatkach poniesionych na tą działalność. Termin złożenia tego sprawozdania upływa 15 lutego roku kalendarzowego, następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Sprawozdanie to prosimy wypełnić według dołączonego załącznika.

Wydatki poniesione na zbiórkę i przekazanie odpadów do odzysku i recyklingu należy podzielić na poszczególne rodzaje opakowań.

W przypadku, gdy gmina nie zebrała i nie przekazała do odzysku i recyklingu żadnych odpadów opakowaniowych prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu.


Załącznik do pobrania.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności