• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 3/2017dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM


Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż  kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.


2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

3. Terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 17 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych:

- Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

- Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.


Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

1. Regulamin naboru Nr 3/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent III – Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła - pobierz

1.1 Załącznik nr 1 - Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji – pobierz

1.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy instalacji - pobierz

1.3 Załącznik nr 3 – Rozliczenie zadania – pobierz

1.4 Załącznik nr 4 – Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia – pobierz

2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - instalacje oze – W-19 – pobierz

2.1  Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości – pobierz

2.2  Załącznik nr 5a - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

2.3  Załącznik nr 5b – Informacja o pomocy de minimis - pobierz

2.4  Załącznik nr 6 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - pobierz

2.5  Załącznik nr  7 – Informacja o dochodach i wydatkach - pobierz


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności