• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM na 2018 rok Komponent II

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2018 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

Inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych, których dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na jedno nowe źródło ciepła, takie jak:

  1. kocioł gazowy,
  2. kocioł olejowy,
  3. kocioł elektryczny
  4. kocioł opalany paliwem stałym tj. węglem lub biomasą,
  5. przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie


Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

Terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2018 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu wniosku).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

Na realizację zadań w ramach niniejszego naboru jest przeznaczona pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości do 1 000 000 zł na 2018 rok.


Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

Osoby składające wnioski od dnia 25 maja 2018 r. korzystają z następujących dokumentów:

1. Regulamin naboru w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent II - Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych - pobierz

Wzory załączników do Regulaminu naboru:

1.1. Załącznik nr 1 - Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji - pobierz

1.2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wnioskodawcy o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła - pobierz

1.3. Załącznik nr 3 - Rozliczenie zadania - pobierz

1.4. Załącznik nr 4 - Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia - pobierz


2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - modernizacja kotłowni węglowej - W-17 - pobierz

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie:

2.1. Załącznik nr 2 - Umowa z wykonawcą - pobierz

2.2. Załącznik nr 3 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - pobierz

2.3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie właściciela/współwłaściciela lokalu mieszkalnego korzystającego ze wspólnej kotłowni węglowej - pobierz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności