• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Ogłoszenie o naborze wniosków Nr 2/2017dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego


1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz Programu PRZYJAZNY DOM zatwierdzonego Uchwałą nr 2/2017 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2017 r. ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.


2. Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu:

- zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych pochodzących jedynie z budynków mieszkalnych o przepustowości do 5 m3/d spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, na obszarach gdzie budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona;

- zakup i montaż materiałów i urządzeń oraz wykonanie robót budowlano-montażowych celem przyłączenia budynku do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną.

3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia ( w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

4. Terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 1 czerwca 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie papierowej w godzinach od 8:00 do 15:00 w sekretariacie Biura Funduszu, pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 lub jego Przedstawicielstwach Zamiejscowych: Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, Przedstawicielstwo Zamiejscowe w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno.

Wnioski dostarczone do Funduszu przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru nie będą podlegały ocenie.

5. W ramach niniejszego naboru na rok 2017 przeznaczona jest pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 1 000 000 zł.


Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z następującymi dokumentami:

1. Regulamin naboru Nr 2/2017 w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Komponent I – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego - pobierz

1.1 Załącznik nr 1 - Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji – pobierz

1.2 Załącznik nr 2 - Rozliczenie zadania - pobierz

1.3 Załącznik nr 3 - Potwierdzenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia – pobierz

2. Wzór wniosku o dofinansowanie dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie/przyłącza kanalizacyjne - W-18 - pobierz

2.1 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku możliwości podłączenia budynku do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej - pobierz

2.2 Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości - pobierz

2.2 Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - pobierz

2.3 Załącznik nr 6 - Informacja o dochodach i wydatkach - pobierz

.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności