• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na rok 2017 na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 03.04.2017 r. do 20.04.2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9.
 2. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych i instytutów badawczych, stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja ekologiczna lub/i ochrona środowiska, wydawców, nadawców i dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych posiadających osobowość prawną, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.
 3. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków, wzór W-5 wniosku o dotację wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.
 4. Budżet konkursu w roku 2017 wynosi do 300.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 50.000,00 zł.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 26.05.2017 roku.

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu
 2. Tematy konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności