• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Dotacje

1. Dofinansowaniu w formie dotacji podlegać będą zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego polegające na:

1) usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - na zasadach określonych w odrębnej"Procedurze dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w Rzeszowie", o której więcej jest informacji tutaj;

2) zapobieganiu skutkom zanieczyszczenia środowiska w przypadku, gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego.

2. Atestacja i modernizacja opryskiwaczy polowych i sadowniczych nie spełniających parametrów sprawności technicznej wykonywana przez upoważnione jednostki organizacyjne dofinansowywana jest w wysokości do 50% kosztów, ale nie więcej niż 200,00 zł  w odniesieniu do jednego opryskiwacza.

3. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-3, W-8, W-11 lub W-13 w zależności od zakresu rzeczowego zadania.

Pożyczki

1. Na realizację tych i innych zadań z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi lub realizowanych przez inne niż wymienione wyżej podmioty Fundusz udziela pożyczek. Dotacje mogą być udzielane jedynie w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, o których więcej tutaj.

2. Pomoc pożyczkowa skierowana jest przede wszystkim do:

- jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców.

3. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-1 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-2 w przypadku przedsiębiorców.

4. Przyznana pomoc w formie pożyczki łącznie z inną pomocą Funduszu nie może przekroczyć 80% kosztów zadania.

5. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-7 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-10 w przypadku przedsiębiorców.

6. Przyznana pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.

7. Przyznana pożyczka pomostowa, łącznie z inną pomocą Funduszu nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj:

- dotacja,

- pożyczka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności