• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Dotacje

1. W formie dotacji Fundusz udziela pomocy na zadania polegające na:

- konserwacji i odtworzeniu zbiorników małej retencji wodnej na terenach objętych ochroną konserwatorską – maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów zadania, ale nie więcej niż 100.000,00 zł,

- opracowaniu programów i planów gospodarki zasobami wodnymi.

2. Udzielenie dotacji odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-3 w przypadku zbiorników małej retencji oraz W-4 w przypadku programów i planów.

Pożyczki

1. Na realizację pozostałych zadań z zakresu gospodarki zasobami wodnymi Fundusz udziela głównie pożyczek.

2. Pomoc pożyczkowa skierowana jest przede wszystkim do:

- jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców.

3. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-1 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-2 w przypadku przedsiębiorców.

4. Przyznana pomoc w formie pożyczki nie może przekroczyć 80% kosztów zadania.

5. W przypadku przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zagranicznych na zasadzie refundacji, w celu zapewnienia płynności finansowej przedsięwzięć, Fundusz może udzielić pożyczkę pomostową. Udzielenie pożyczki odbywa się po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego według wzoru W-7 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz W-10 w przypadku przedsiębiorców.

6. Przyznana pożyczka pomostowa nie może przekroczyć kwoty zagwarantowanej z funduszy pomocowych, potwierdzonej umową.

7. Przyznana pożyczka pomostowa, łącznie z inną pomocą Funduszu nie może przekroczyć 90% kosztów zadania.

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie do wyczerpania środków ujętych w planie finansowym i planie działalności na dany rok.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności