• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Załącznik do uchwały Nr 42/2020
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie
z dnia 28 maja 2020 r.

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK PŁATNICZYCH W OKRESIE STANU EPIDEMII COVID-19


na finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty realizujące przedsięwzięcia proekologiczne, których trudna sytuacja finansowa, w szczególności zagrożona płynność finansowa, jest następstwem okoliczności i ograniczeń wprowadzonych na podstawie przepisów, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zwany dalej „Funduszem” finansuje zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz w innych ustawach, zgodnie z „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie” stanowiącymi załącznik do uchwały nr 75/2015 Rady Nadzorczej z dnia 27 listopada 2015 r., stosownie do uchwalanych corocznie planów działalności i list przedsięwzięć priorytetowych oraz w sposób zapewniający wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi i innych środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
 2. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1 skierowane jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy.
 3. Środki finansowe przeznaczone przez Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z późn.zm.).
 4. Pomoc udzielana przez Fundusz podlega przepisom dotyczącym udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. W przypadku gdy pożyczka na zachowanie płynności finansowej stanowi pomoc publiczną, może być udzielana jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID–19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1).

ROZDZIAŁ II
Zakres przedmiotowy

§ 2.

Pożyczka płatnicza ma na celu wsparcie podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji gospodarczej na skutek wprowadzenia ograniczeń w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym wynikających z ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 433) oraz stanu epidemii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491) wydanymi na podstawie art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239) oraz innych stanów nadzwyczajnych, o ile konieczność ich wprowadzenia nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy w szczególności wynikających z ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

 

ROZDZIAŁ III
Zakres podmiotowy

§ 3.

 1. Zasady udzielania pożyczek płatniczych stosuje się do podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wyłącza się możliwość udzielania pożyczki płatniczej podmiotom, których trudna sytuacja finansowa nie jest następstwem okoliczności, o których mowa w § 2 oraz podmiotom, które na skutek wprowadzonych ograniczeń związanych z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowe spełniającej przesłanki upadłości lub restrukturyzacji, o których mowa w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ IV
Pożyczki płatnicze

§ 4.

 1. Pożyczki płatnicze stanowią instrument przejściowego wsparcia podmiotów realizujących przedsięwzięcia o których mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6 ustawy, nie mających dostępu lub mających utrudniony dostęp do środków koniecznych do dokończenia realizacji lub utrzymania efektów tego przedsięwzięcia i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zaistniałej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu nadzwyczajnego lub w czasie innych nadzwyczajnych okoliczności i będącej jego wynikiem, i przyznawane są w celu zapewnienia płynności finansowej tych podmiotów, do czasu odzyskania zdolności operacyjnej.
 2. Pożyczka na zachowanie płynności finansowej jest szczególnym rodzajem pożyczki, określonej w ustawie Prawo ochrony środowiska, na finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6 ustawy w okresie, o którym mowa w ust.1.
 3. Pożyczki płatnicze przeznaczone są dla podmiotów dotkniętych lub zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 i udzielane będą w szczególnym trybie określonym w niniejszych Zasadach, z zachowaniem uproszczonych form działania.
 4. W przypadku gdy pożyczka na zachowanie płynności finansowej stanowi pomoc publiczną, może być udzielana jako pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID–19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 91 I z 20.03.2020, str.1).

 

ROZDZIAŁ V
Zasady dofinansowania

§ 5.

 1. Przyznana pomoc dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie proekologiczne może wynosić do 100 % kosztów zadania lecz nie więcej niż 2.000.000,00 zł.
 2. Oprocentowanie pożyczki płatniczej wynosi 0,7 stopy redyskonta weksli (określanej przez Radę Polityki Pieniężnej), nie mniej niż 2,0%.
 3. Okres karencji w spłacie pożyczki płatniczej może wynosić jeden rok liczony od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, lecz nie dłużej niż 3 miesiące od daty zakończenia zadania.
 4. Pożyczka udzielana jest na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego oraz okres następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
 5. Pożyczki płatnicze nie podlegają umorzeniu.

ROZDZIAŁ VI
Zasady postępowania

§ 6.

 1. Zarząd Funduszu, celem usprawnienia trybu postępowania określi w formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej wzór wniosku wraz z objaśnieniami oraz informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące wnioskodawcy i jego sytuacji finansowej.

 

§ 7.

 1. Procedurę związaną z udzieleniem pożyczki wszczyna wniosek zainteresowanego podmiotu, który wymaga uzasadnienia.
 2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej.
 3. Do wniosku wnioskodawca powinien dołączyć wymagane dokumenty, w tym w szczególności informację zawierającą opis sytuacji finansowej oraz informację zawierającą opis planowanych lub realizowanych przez ten podmiot działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. Informacje te powinny umożliwić podjęcie przez właściwy organ Funduszu decyzji o udzieleniu pożyczki płatniczej.

§ 8.

 1. Zarząd Funduszu może postanowić, że złożenie wniosku o udzielenie pożyczki płatniczej, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, uzupełnienie braków formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz inne czynności w toku tego postępowania, z wyjątkiem zawarcia umowy pożyczki, prowadzone może być za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności, bez wymogu doręczania korespondencji w sposób tradycyjny, za pośrednictwem operatora pocztowego.
 2. W celu weryfikacji przekazanych przez wnioskodawcę informacji, wyraża on zgodę na pozyskiwanie przez Fundusz danych dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do tego organy lub instytucje, w szczególności Krajowy Rejestr Sądowy, organy administracji skarbowej oraz inne uprawnione podmioty upoważnione do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.

§ 9.

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki płatniczej rozpatrywany jest przez Zarząd Funduszu niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego prawidłowego złożenia, przy czym termin ten ma charakter instrukcyjny.
 2. W przypadku braków formalnych wniosku Fundusz wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 10.

 1. Po dokonaniu weryfikacji wniosku i potwierdzeniu, że spełnia on wymogi formalne oraz zaistniały przesłanki udzielenia wsparcia, zawierana jest pomiędzy Funduszem a podmiotem realizującym przedsięwzięcie ekologiczne umowa pożyczki płatniczej. Z chwilą zawarcia umowy wnioskodawca staje się beneficjentem pomocy.
 2. W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, o których mowa w niniejszych zasadach, Zarząd Funduszu odrzuca wniosek, niezwłocznie informując o tym wnioskodawcę.
 3. Koniecznym elementem umowy pożyczki płatniczej jest udzielenie na rzecz Funduszu stosownego zabezpieczenia. Forma zabezpieczenia podlega ustaleniu pomiędzy stronami przed zawarciem umowy.
 4. W celu usprawnienia trybu postępowania związanego z udzieleniem pożyczki płatniczej Zarząd Funduszu opracuje i zamieści na stronie internetowej wzoru umowy pożyczki płatniczej. Wzór ten będzie miał charakter blankietowy i w zależności od formy wsparcia uzupełniany będzie odpowiednią treścią.

§ 11.

 1. Wielkość wsparcia w formie pożyczki płatniczej uzależniona jest od oceny przez Fundusz zgodności rodzaju realizowanych zadań proekologicznych z ustawą, faktycznych skutków finansowych, jakie wnioskodawca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jak również skali prowadzonej działalności, a także od możliwości finansowych Funduszu.
 2. Warunki spłaty pożyczki będą dostosowane do sytuacji przedsiębiorcy i ustalane będą w drodze negocjacji przedumownych, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 12.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Zasadach mają zastosowanie Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji, ustalone Uchwałą nr 3/2020 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2020 r. z późn. zm.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności